سایر شبکه‌های تبلیغاتی

سایر شبکه‌های تبلیغاتی رو می‌توانید مطابق این آموزش به پروژه اضافه کنید. همچنین با روش‌های تست گفته شده مطمئن شوید به درستی پیاده شده‌اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر شبکه‌ی تبلیغاتی می‌توانید با همکاران ما در تیم رسانه از قسمت پشتیبانی صحبت کنید.

نکته برای استفاده از AdMob

برای استفاده از ادنتورک Google AdMob SDK (نسخه‌ی 20.0.0 به بعد) بایستی App ID آنرا در مانیفست اپلیکیشن قرار دهید.
لازم به ذکر است در صورت عدم وجود این تگ در مانیفست خطای The Google Mobile Ads SDK was initialized incorrectly. رخ خواهد داد

برای اضافه کردن App ID ابتدا از یکی از راه‌های زیر این شناسه را از تپسل دریافت کنید (پیش از دریافت شناسه، شرایط فعال‌سازی شبکه‌های تبلیغاتی خارجی را در این لینک مطالعه نمایید):

 • ارسال ایمیل به publishers [at] tapsell.ir
 • ارسال تیکت به دپارتمان ناشرین
 • تماس با شماره تلفن 5-88206893 (داخلی ۳ - ناشرین)

سپس شناسه‌ی مورد نظر را با فرمت زیر در فایل Assets/Plugins/Android/AndroidManifest.xml قرار دهید:

<meta-data
      android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
      android:value="ca-app-pub-x~y"/>

به جای ca-app-pub-x~y شناسه‌ی خود را قرار دهید

که در نهایت این تگ در فرمت زیر در مانیفست قرار خواهد گرفت:

<manifest>
  <application>

    <!-- Rest of the manifest content -->

    <!-- Sample AdMob app ID: ca-app-pub-3940256099942544~3347511713 -->
    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
      android:value="YOUR_APP_ID"/>
  </application>
</manifest>

تنظیمات Gradle

در قسمت dependencies در آدرس Assets\Plugins\Android\mainTemplate.gradle شبکه‌های تبلیغاتی که مایل هستید را مطابق الگوی زیر اضافه کنید.

dependencies {
  .......
  // for AdMob
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:20.2.0'
  // for UnityAds
  implementation 'com.unity3d.ads:unity-ads:3.7.4'
  // for Chartboost
  implementation 'com.chartboost:chartboost-sdk:8.2.1'
  // for AdColony
  implementation 'com.adcolony:sdk:4.5.0'
  // for Applovin
  implementation 'com.applovin:applovin-sdk:10.3.1'
  .....
}

تنظیمات Resolver

هر شبکه‌ی تبلیغاتی که مایل هستید را مطابق الگوی زیر در آدرس Assets\TapsellPlus\Editor\TapsellPlusDependencies.xml قرار دهید.

<dependencies>
 <androidPackages>

  // for AdMob
  <androidPackage spec="com.google.android.gms:play-services-ads:20.2.0"/>
  // for UnityAds
  <androidPackage spec="com.unity3d.ads:unity-ads:3.7.4"/>
  // for Chartboost
  <androidPackage spec="com.chartboost:chartboost-sdk:8.2.0"/>
  // for AdColony
  <androidPackage spec="com.adcolony:sdk:4.5.0"/>
  // for Applovin
  <androidPackage spec="com.applovin:applovin-sdk:10.3.1"/>
  ...
 </androidPackages>
</dependencies>

برای استفاده از شبکه‌ی تبلیغاتی Unity Ads می‌بایست minSDK اپلیکیشن خود را ۱۹ قرار دهید. و یا این که خط زیر را به فایل AndroidManifest.xml پروژه‌تان اضافه نمایید.

این خط به منظور جلوگیری از وقوع خطا برای بیلد شدن پروژه‌ی با minSDK کم‌تر از ۱۹ می‌باشد. از آن‌جا که تپسل پلاس به شکل هوشمند مانع نمایش تبلیغ Unity Ads به اندرویدهای با API Level کم‌تر از ۱۹ می‌شود، مشکلی برای آن دسته از کاربرانتان که نسخه‌ی اندروید قدیمی دارند پیش نمی‌آید. امّا حتما لازم است یک بار به روی چنین دستگاه‌هایی شبکه‌ی تبلیغاتی Unity Ads را با استفاده از تبلیغ‌گاه تستی موجود در این لینک تست نمایید.

<uses-sdk tools:overrideLibrary="com.unity3d.ads" />