پیاده سازی تبلیغات همسان در یونیتی

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغگاه (zone) همسان بسازید و zoneId را زمان درخواست و نمایش تبلیغ استفاده کنید.

درخواست تبلیغ

با کمک متد Tapsell.RequestNativeBannerAd و به روش زیر درخواست تبلیغ بدهید.

Tapsell.RequestNativeBannerAd(monoBehaviour, zoneId, Action<TapsellNativeBannerAd> onAdRequestFilledAction,
    Action<string> onNoAdAvailableAction, Action<TapsellError> onErrorAction,
    Action<string> onNoNetworkAction);

ورودی monoBehaviour، یک شی از جنس MonoBehaviour است که برای دریافت محتوای تبلیغ در پس‌زمینه استفاده می‌شود.
ورودی zoneId، شناسه تبلیغ‌گاه است که باید آن را از داشبورد تپسل دریافت کنید.

اکشن‌ها مطابق جدول زیر است و نتیجه درخواست تبلیغ با کمک این بخش برمیگردد.

عملکردمتد
تبلیع آماده نمایش هست و از طریق TapsellNativeBannerAd به آن دسترسی دارید و میتوانید نمایش دهیدonAdRequestFilledAction
خطایی رخ داده از طریق TapsellError میتوانید خطا را ببینیدonErrorAction
تبلیغی برای نمایش موجود نیستonNoAdAvailableAction
دسترسی به اینترنت امکان پذیر نیستonNoNetworkAction

نمایش تبلیغ

برای نمایش تبلیغ، می‌بایست از توابع موجود در کلاس TapsellNativeBannerAd استفاده کنید. توضیحات توابع‌های مختلف این کلاس و خروجی آن‌ها در جدول زیر آمده است.

تابعتوضیحات
string GetTitle()عنوان تبلیغ
string GetCallToAction()متن دعوت کننده از کاربر به کلیک/نصب
Texture2D GetPortraitBannerImage(string)تصویر بنر تبلیغ (عمودی)
Texture2D GetLandscapeBannerImage(string)تصویر بنر تبلیغ (افقی)
Texture2D getIcon(string)آیکون تبلیغ

دقت کنید که تبلیغ‌ها ممکن است هردو بنر عمودی و افقی را نداشته باشند.

باز کردن تبلیغ

برای باز کردن تبلیغ، هنگامی که کاربر روی آن کلیک می‌کند، از تابع زیر استفاده کنید.

native.Clicked ();