پیاده سازی تبلیغات همسان در React Native

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغگاه (zone) همسان بسازید و zoneId را زمان درخواست و نمایش تبلیغ استفاده کنید.

درخواست تبلیغ

ابتدا ماژول تپسل و کامپوننت AdVideo را به کد خود اضافه کنید:

import Tapsell, { AdVideo } from 'react-native-tapsell'

جهت ارسال درخواست تبلیغ همسان، از تابع زیر استفاده کنید.

Tapsell.requestNativeٰVideoAd(zoneId, onAdAvailable, onNoAdAvailable, OnNoNetwork, onError);

ورودی zoneId، شناسه تبلیغ‌گاه است که باید آن را از داشبورد تپسل دریافت کنید.

اکشن‌های مختلف و شرایط اجرا شدن آن‌ها در جدول زیر آمده است:

توضیحاتتابع
هنگامی که هر نوع خطایی در پروسه‌ی دریافت تبلیغ بوجود بیایدonError(zoneId : string, error : string)
زمانی که تبلیغ دریافت شده و آماده‌ی نمایش باشدonAdAvailable(zoneId : string, adId : string)
در صورتی که تبلیغی برای نمایش وجود نداشته باشدonNoAdAvailable(zoneId : string)
زمانی که دسترسی به شبکه موجود نباشدonNoNetwork(zoneId : string)

نمایش تبلیغ

برای نمایش تبلیغ، می‌بایست از فیلدهای موجود در آبجکت adData و همچنین از کامپوننت AdVideo استفاده کنید. نمونه استفاده از کامپوننت AdVideo در کد زیر آمده است.

...
<AdVideo adId={<Your Ad Id>}/>
...
تابعتوضیحات
ad_id : stringشناسه تبلیغ
title : stringعنوان تبلیغ
description : stringتوضیحات تبلیغ
call_to_action_text : stringمتن دعوت کننده از کاربر به کلیک/نصب
icon_urlآدرس آیکون تبلیغ

باز کردن تبلیغ

برای باز کردن تبلیغ، هنگامی که کاربر روی آن کلیک می‌کند، از تابع زیر استفاده کنید.

native.Clicked ();