تبلیغات جایزه‌ای و آنی در ReactNative

پیاده سازی تبلیغات جایزه‌ای و آنی (هم ویدیو‌ و هم بنری) به یک صورت است. فقط کافی است نوع تبلیغگاه را از پنل انتخاب کنید.

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغ‌گاه از نوعی که مایل هستید بسازید.

درخواست تبلیغ

با اجرای کد زیر میتوانید درخواست یک تبلیغ بدهید.

Tapsell.requestAd(zoneId, cached, onAdAvailable, 
  onNoAdAvailable, onError, onNoNetwork, onExpiring);

ورودی اول zoneId برابر با شناسه تبلیغ‌گاهی هست که در پنل ساخته‌اید.
ورودی دوم cached یک متغیر bool (با مقدار True/False) می‌باشد که نشان می دهد که آیا تبلیغ باید ابتدا دانلود شده و سپس به کاربر نشان داده شود یا خیر.

اکشن‌های مختلف و شرایط اجرا شدن آن‌ها در جدول زیر آمده است :

توضیحاتتابع
هنگامی که هر نوع خطایی در پروسه‌ی دریافت تبلیغ بوجود بیایدonError(zoneId : string, error : string)
زمانی که تبلیغ دریافت شده و آماده‌ی نمایش باشدonAdAvailable(zoneId : string, adId : string)
در صورتی که تبلیغی برای نمایش وجود نداشته باشدonNoAdAvailable(zoneId : string)
زمانی که دسترسی به شبکه موجود نباشدonNoNetwork(zoneId : string)
تبلیغ منقضی شده استonExpiring(zoneId : string, adId : string)

نمایش تبلیغ

با اجرای کد زیر میتوانید یک تبلیغ را نمایش بدهید.

Tapsell.showAd(adOptions);
Tapsell.showAd(adOptions, onOpened, onClosed);

ورودی اول مشترک در دو تابع adOptions است که یک Object می‌باشد.

تنظیمات نمایش

ورودی اول در تابع Tapsell.showAd یک adOptions است که شامل مقادیر زیر است:

{
 ad_id: String,
 zone_id: String,
 back_disabled: Boolean,
 immersive_mode: Boolean,
 rotation_mode: Number,
 show_exit_dialog: Boolean
}
توضیحاتمتغیر
شناسه تبلیغی که نمایش داده می‌شودad_id
شناسه تبلیغ‌گاهی که نمایش داده می‌شودzone_id
در هنگام پخش تبلیغ دکمه‌ی بازگشت گوشی فعال باشد یا خیرback_disabled (Boolean)
فعال‌سازی حالت Immersive در هنگام پخش تبلیغ (فقط در اندروید)immersive_mode(Boolean)
تنظیمات حالت چرخش موبایلrotation_mode (Number)
نمایش دیالوگ اخطار در هنگام بازگشت از تبلیغات جایزه‌دارshow_exit_dialog(Boolean)

دریافت نتیجه تبلیغ جایزه‌ای

جهت دریافت نتیجه تبلیغات ویدیو جایزه‌ای مطابق روش زیر عمل کنید.

Tapsell.setRewardListener((zoneId : string, adId : string, completed : boolean, rewarded : boolean) => {
  // onAdShowFinished
  console.log("onAdShowFinished");
});

پس از نمایش تبلیغ، اکشن onAdShowFinished اجرا می‌شود و نتیجه نمایش تبلیغ بازگردانده می‌شود. در صورتیکه تبلیغ نمایش داده شده جایزه‌دار باشد، متغیر rewarded در این شی دارای مقدار true خواهد بود. همچنین درصورتیکه تبلیغ تا انتها دیده شود، متغیر completed در این شی دارای مقدار true خواهد بود. در صورتی که تبلیغ جایزه‌دار باشد و مشاهده ویدئو تا انتها انجام شده باشد، باید جایزه درون برنامه (سکه، اعتبار، بنزین یا …) را به کاربر بدهید.