تبلیغات جایزه‌ای و آنی در یونیتی

پیاده سازی تبلیغات جایزه‌ای و آنی (هم ویدیو‌ و هم بنری) به یک صورت است. فقط کافی است نوع تبلیغگاه را از پنل انتخاب کنید.

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغ‌گاه از نوعی که مایل هستید بسازید.

درخواست تبلیغ

با اجرای کد زیر میتوانید درخواست یک تبلیغ بدهید.

Tapsell.RequestAd(zoneId, cached, Action<TapsellAd> onAdAvailableAction,
    Action<string> onNoAdAvailableAction, Action<TapsellError> onErrorAction,
    Action<string> onNoNetworkAction, Action<TapsellAd> onExpiringAction);

ورودی اول zoneId برابر با شناسه تبلیغ‌گاهی هست که در پنل ساخته‌اید.
ورودی دوم cached یک متغیر bool (با مقدار True/False) می‌باشد که نشان می‌دهد که آیا تبلیغ باید ابتدا دانلود شده و سپس به کاربر نشان داده شود یا خیر.
ورودی سوم onAdAvailable که شناسه یک تبلیغ را برمیگرداند که می‌بایست جهت نمایش تبلیغ آن را ذخیره نمایید.

اکشن‌های مختلف و شرایط اجرا شدن آن ها در جدول زیر آمده است:

توضیحاتتابع
هنگامی که هر نوع خطایی در پروسه‌ی دریافت تبلیغ بوجود بیایدonErrorAction(TapsellError)
زمانی که تبلیغ دریافت شده و آماده‌ی نمایش باشدonAdAvailableAction(TapsellAd)
در صورتی که تبلیغی برای نمایش وجود نداشته باشدonNoAdAvailableAction (string)
زمانی که دسترسی به شبکه موجود نباشدonNoNetworkAction (string)
تبلیغ منقضی شده استonExpiring(TapsellAd)

نمایش تبلیغ

هر تبلیغ یک شیء از نوع TapsellAd است که جهت نمایش آن‌، می‌توانید از تابع زیر استفاده نمایید. (این تابع حداکثر یک بار برای هر تبلیغ قابل اجراست)

Tapsell.ShowAd(ad, showOptions);

ورودی اول ad میباشد که در گام قبل و در اکشن onAdAvailable به شما داده شده‌است.
ورودی دوم showOptions از نوع TapsellShowOptions است. تنظیمات زمان نمایش تبلیغ را از این طریق میتوانید بدهید.

متدهای TapsellAdShowListener مطابق جدول زیر است.

توضیحاتمتغیر
در هنگام پخش تبلیغ دکمه‌ی بازگشت گوشی فعال باشد یا خیرbackDisabled (bool)
فعال‌سازی حالت Immersive در هنگام پخش تبلیغ (فقط در اندروید)immmersiveMode (bool)
تنظیمات حالت چرخش موبایلrotationMode (int)
نمایش دیالوگ اخطار در هنگام بازگشت از تبلیغات جایزه‌دارshowDialog (bool)

تنظیمات نمایش

تنظیمات زمان نمایش را میتوانید مطابق روش زیر با کمک ورودی TapsellShowOptions تغییر دهید.

TapsellShowOptions showOptions = new TapsellShowOptions ();
showOptions.backDisabled = false;
showOptions.immersiveMode = false;
showOptions.rotationMode = TapsellShowOptions.ROTATION_UNLOCKED;
showOptions.showDialog = true;
showOptions.setRotationMode(ROTATION_MODE);

به هر یک از متدهای بالا میتوانید مقدار true یا false را بدهید تا آن قابلیت فعال یا غیر فعال بشود. مقادیر قابل انتخاب برای setRotationMode پایینتر توضیح داده شده‌اند.

کاربرد هر یک از این متدها مطابق جدول زیر است.

عملکردمتد
غیر فعال کردن دکمه بازگشت در هنگام نمایشbackDisabled
فعال کردن حالت Immersive هنگام نمایشimmersiveMode
نمایش دیالوگ اخطار هنگام بستن تبلیغ قبل از اتمام ویدیوshowDialog
تعیین جهت گوشی هنگام نمایشsetRotationMode

مقادیری که میتوانید به rotationMode بدهید مطابق جدول زیر است.

توضیحاتمقدار
عمودیROTATION_LOCKED_PORTRAIT
افقیROTATION_LOCKED_LANDSCAPE
بر اساس وضعیت گوشیROTATION_UNLOCKED
عمودی برعکسROTATION_LOCKED_REVERSED_PORTRAIT
افقی برعکسROTATION_LOCKED_REVERSED_LANDSCAPE

دریافت نتیجه تبلیغ جایزه‌ای

جهت دریافت نتیجه تبلیغات ویدیو جایزه‌ای مطابق روش زیر عمل کنید.

Tapsell.SetRewardListener( (TapsellAdFinishedResult result) => 
    {
		// you may give rewards to user if result.completed and
		// result.rewarded are both true
    }
);

پس از نمایش تبلیغ، اکشن onAdShowFinished اجرا می‌شود و نتیجه نمایش تبلیغ بصورت یک شی از کلاس TapsellAdFinishedResult بازگردانده می‌شود. درصورتیکه تبلیغ نمایش داده شده جایزه‌دار باشد، متغیر rewarded در این شی دارای مقدار true خواهد بود. همچنین درصورتیکه تبلیغ تا انتها دیده شود، متغیر completed در این شی دارای مقدار true خواهد بود. در صورتی که تبلیغ جایزه‌دار باشد و مشاهده ویدئو تا انتها انجام شده باشد، باید جایزه درون برنامه (سکه، اعتبار، بنزین یا …) را به کاربر بدهید.