بنر استاندارد در یونیتی

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغ‌گاه از نوع استاندارد بسازید.

درخواست تبلیغ

جهت نمایش بنر استاندارد، باید محلی برای نمایش آن در صفحه در نظر بگیرید. بنر استاندارد، دارای سایزهای استانداردی است که در SDK تپسل مشخص شده‌اند. جهت نمایش بنر، از تابع زیر استفاده کنید:

Tapsell.RequestBannerAd(
	string zoneId,
	int bannerType, 
	int horizontalGravity, 
	int verticalGravity, 
  Action<string> onRequestFilled,
	Action<string> onNoAdAvailableAction,
  Action<TapsellError> onErrorAction, 
	Action<string> onNoNetworkAction,
  Action<string> onHideBannerAction);

مقدار zoneId کلیدی است که بعد از ساخت اپلیکیشن در پنل و ثبت یک zone از نوع بنری استاندارد دریافت میکنید. ورودی BannerType اندازه‌های مختلف را بیان میکند و شامل مقادیر زیر است:

BannerType.BANNER_320x50320x50
BannerType.BANNER_320x100320x100
BannerType.BANNER_250x250250x250
BannerType.BANNER_300x250300x250

ورودی horizontalGravity نشان میدهد که آیا تبلیغ، بالا یا پایین صفحه باشد و شامل BannerType.TOP, BannerType.BUTTOM می‌باشد

ورودی verticalGravity بیان میکند که تبلیغ از جهت عرضی در کجای صفحه باشد و میتواند شامل مقادیر BannerType.LEFT, BannerType.RIGHT, BannerType.CENTER باشد.

تعریف Callback برای درخواست

مطابق کد زیر میتوانید برای درخواست تبلیغ listener تعریف کنید.

Tapsell.RequestBannerAd (bannerZoneId,BannerType.BANNER_320x50, Gravity.BOTTOM, Gravity.CENTER,
	(string zoneId)=>{
		Debug.Log("Action: onBannerRequestFilledAction");
	},
	(string zoneId)=>{
		Debug.Log("Action: onNoBannerAdAvailableAction");
	},
	(TapsellError tapsellError)=>{
		Debug.Log("Action: onBannerAdErrorAction");
	},
	(string zoneId)=>{
		Debug.Log("Action: onNoNetworkAction");
	}, 
	(string zoneId)=>{
		Debug.Log("Action: onHideBannerAction");
	});

مخفی کردن و نمایش بنر

به صورت پیش فرض زمانی که تبلیغات بنری دریافت میشود به صفحه اضافه میگردد و Visible می‌شود. اگر بنا به هر دلیلی می‌خواهید بنر را مخفی کنید یا بنر مخفی شده را نمایش دهید از این کد استفاده کنید:

Tapsell.ShowBannerAd (bannerZoneId); //To make visible
Tapsell.HideBannerAd (bannerZoneId); //To hide banner