کلاس Application

کلاسی که از android.app.Application اکستند شده باشد. این کلاس قبل از همه اکتیویتی‌ها اجرا میشود و جای مناسبی برای مقدار دهی اولیه میباشد. بهتر است تپسل را در این کتابخانه initialize کنید.

افزودن کلاس Application

مطابق روش زیر می‌توانید به برنامه خود این کلاس را اضافه کنید.

ساخت کلاس Application

ابتدا یک کلاس با نام دلخواه مثلا MyApplication به پروژه خود اضافه کنید و آن‌را از android.app.Application اکستند کنید. سپس مطابق کد زیر متد onCreate را Override کنید.

import android.app.Application;

public class MyApplication extends Application {
  @Override
  public void onCreate() {
    super.onCreate();
  }
}

تنظیمات Manifest

در فایل AndroidManifest.xml باید کلاسی که ساختید را مطابق کد زیر به تگ application اضافه کنید.

<application
  android:name=".MyApplication"
  >

مقداردهی تپسل

اکنون کلاس application به برنامه اضافه شده، میتوانید تپسل را در متد onCreate مقدار دهی کنید.

import ir.tapsell.sdk.Tapsell;
...
public void onCreate() {
  super.onCreate();
  Tapsell.initialize(this, TAPSELL_KEY);
}