تست شبکه‌های تبلیغاتی

  • برای اطمینان از صحت عملکرد adNetwrokهایی که اضافه کردید از zoneId مربوط به هرکدام استفاده کنید. هر zoneId مربوط به یک adNetwork و یک نوع تبلیغ هست و تبلیغ حالت تست نمایش داده میشود.

  • توجه داشته باشید در حالت تست باید از appId تست استفاده کنید.

  • هنگام تست باید از ip خارج ایران (فیلتر شکن) استفاده کنید.

  • تست را در حالت build release هم انجام دهید.

برای تست از این appId استفاده کنید.

شناسه تپسل

TapsellPlus.initialize(
    CONTEXT,
    "alsoatsrtrotpqacegkehkaiieckldhrgsbspqtgqnbrrfccrtbdomgjtahflchkqtqosa");

استفاده از AdMob SDK

برای استفاده ادموب بایستی تگ مورد نیاز آنرا در مانیفست قرار دهید. برای اطلاعات بیشتر از نحوه‌ی اجرای این کار به مستندات شبکه‌های تبلیغاتی مراجعه کنید

برای تست ادموب نیازی به App ID اصلی ندارید و می‌توانید از test app id استفاده کنید:

ca-app-pub-3940256099942544~3347511713

تبلیغ‌گاه‌ها

برای هر ادنتورک و هر تبلیغ از zoneId های زیر برای درخواست و نمایش تبلیغ استفاده کنید. در حال حاضر فقط adType/adNetworkهای زیر قابل استفاده هستند.

Ad NetworkAd TypeZoneId
TapsellRewarded Video5cfaa802e8d17f0001ffb28e
TapsellInterstitial5cfaa942e8d17f0001ffb292
TapsellNative5cfaa9deaede570001d5553a
TapsellNative Video60edcf8ad3459c17f019d36b
TapsellStandard5cfaaa30e8d17f0001ffb294
TapsellVast (PreRoll)60e441ff537bfb4073746249
AdmobRewarded Video5cfaa8aee8d17f0001ffb28f
AdmobInterstitial5cfaa9b0e8d17f0001ffb293
AdmobStandard5cfaaa4ae8d17f0001ffb295
AdmobNative5d123c9968287d00019e1a94
Unity AdsRewarded Video5cfaa8eae8d17f0001ffb291
Unity AdsInterstitial608d1c1c2d8e7e0001348111
Unity AdsStandard608d20a7fb661b000190bfe4
ChartboostRewarded Video5cfaa8cee8d17f0001ffb290
ChartboostInterstitial60c5b303d756bf0001891f1c
AppLovinRewarded Video5d3eb48c3aef7a0001406f84
AppLovinInterstitial5d3eb4fa3aef7a0001406f85
AppLovinStandard5d3eb5337a9b060001892441
MintegralRewarded Video612232e33cf0307ab73e9a3f
MintegralInterstitial612b6f24e2645f79d3f3549e
MintegralStandard615800246cd7ee3cd28f15d6