تست شبکه‌های تبلیغاتی

  • برای اطمینان از صحت عملکرد adNetwrokهایی که اضافه کردید از zoneId مربوط به هرکدام استفاده کنید. هر zoneId مربوط به یک adNetwork و یک نوع تبلیغ هست و تبلیغ حالت تست نمایش داده میشود.

  • توجه داشته باشید در حالت تست باید از appId تست استفاده کنید.

  • هنگام تست باید از ip خارج ایران (فیلتر شکن) استفاده کنید.

  • برای عملکرد صحیح حالت تست باید یکبار برنامه باز و بسته شود. همچنین در دومین درخواست، تبلیغ adNetwork مورد نظر نمایش داده میشود.

  • تست را در حالت build release هم انجام دهید.

برای تست از این appId استفاده کنید.

شناسه تپسل

TapsellPlus.initialize(
    CONTEXT,
    "alsoatsrtrotpqacegkehkaiieckldhrgsbspqtgqnbrrfccrtbdomgjtahflchkqtqosa");

تبلیغ‌گاه‌ها

برای هر ادنتورک و هر تبلیغ از zoneId های زیر برای درخواست و نمایش تبلیغ استفاده کنید. در حال حاضر فقط adType/adNetworkهای زیر قابل استفاده هستند.

Ad NetworkAd TypeZoneId
TapsellRewarded Video5cfaa802e8d17f0001ffb28e
TapsellInterstitial5cfaa942e8d17f0001ffb292
TapsellNative5cfaa9deaede570001d5553a
TapsellStandard5cfaaa30e8d17f0001ffb294
AdmobRewarded Video5cfaa8aee8d17f0001ffb28f
AdmobInterstitial5cfaa9b0e8d17f0001ffb293
AdmobStandard5cfaaa4ae8d17f0001ffb295
AdmobNative5d123c9968287d00019e1a94
Unity AdsRewarded Video5cfaa8eae8d17f0001ffb291
ChartboostRewarded Video5cfaa8cee8d17f0001ffb290
AdColonyRewarded Video5d3362766de9f600013662d5
AdColonyInterstitial5d336289e985d50001427acf
AppLovinRewarded Video5d3eb48c3aef7a0001406f84
AppLovinInterstitial5d3eb4fa3aef7a0001406f85
AppLovinStandard5d3eb5337a9b060001892441