راه اندازی تپسل پلاس در اندروید

ابتدا کتابخانه TapsellPlus را مطابق روش زیر به پروژه اضافه کنید سپس هر adNetwork که تپسل پلاس پشتیبانی میکند و مایل هستید را مطابق توضیحات به پروژه اضافه کنید. در انتها با روش‌های تست مطمئن شوید که adNetwork مورد نظر به درستی کار میکند.

تنظیمات Gradle

ریپازیتوری تپسل را به فایل build.gradle اصلی پروژه اضافه کنید.

allprojects { 
  repositories {
    ....
    maven { 
      url 'https://dl.bintray.com/tapsellorg/maven' 
    }
    ....
  } 
}

خط زیر را به فایل build.gradle ماژول برنامه در قسمت dependencies اضافه کنید.

dependencies {
  ....
  implementation 'ir.tapsell.plus:tapsell-plus-sdk-android:1.1.1'
  ....
}

همچنین اگر در قسمت android این قسمت وجود ندارد اضافه‌اش کنید.

compileOptions {
 sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
 targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
}

با کمک پراکسی gradle را sync کنید تا تپسل به پروژه اضافه شود.

مقداردهی اولیه

در اکتیویتی اولیه برنامه باید تپسل پلاس را راه‌اندازی کنید.

import ir.tapsell.plus.TapsellPlus;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    ...
    TapsellPlus.initialize(this, TAPSELL_KEY);
    ...
  }
}

TAPSELL_KEY کلید تپسل هست و برای هر اپلیکیشن که میسازید در پنل تپسل ساخته میشود، میتوانید از پنل کپی کنید.

تنظیمات proguard

تنظیمات مربوط به proguard در این فایل قرار دارد.