پیاده سازی تبلیغات ویدئوی همسان

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغ‌گاه (zone) ویدئو همسان بسازید و zoneId را زمان درخواست تبلیغ استفاده کنید.

ساخت AdHolder

در صفحه‌ای که قصد دارید بنر همسان نمایش بدهید باید یک ViewGroup به عنوان فضایی که قصد دارید تبلیغات در آن نمایش داده شود اضافه کنید (adContainer).

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <FrameLayout
    android:id="@+id/adContainer"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">

  </FrameLayout>

</FrameLayout>

درخواست تبلیغ

برای درخواست یک تبلیغ ویدئوی همسان از کد زیر استفاده کنید:

String zoneId = "theZoneIdYouHavaForThis";
String responseId = "";

TapsellPlus.requestNativeVideo(this, zoneId, new AdRequestCallback() {
  @Override
  public void response(TapsellPlusAdModel tapsellPlusAdModel) {
    responseId = tapsellPlusAdModel.getResponseId(); // SAVE the responseID
  }
  @Override
  public void error(String s) {
   // ERROR occurred
  }
});

سپس responseId را ذخیره کنید. این شناسه برای نمایش تبلیغ نیاز است.

نمایش تبلیغ

موارد زیر از مراحل قبل مورد نیاز هستند:

 • responseId
 • adContainer

برای نمایش تبلیغ ابتدا یک شی از کلاس TapsellPlusVideoAdHolder مطابق فرمت زیر بسازید و سپس درخواست نمایش تبلیغ را فراخوانی کنید:

TapsellPlusVideoAdHolder holder = new TapsellPlusVideoAdHolder.Builder()
 .setContentViewTemplate(ir.tapsell.sdk.R.layout.tapsell_content_video_ad_template)
 .setAppInstallationViewTemplate(ir.tapsell.sdk.R.layout.tapsell_app_installation_video_ad_template)
 .setAdContainer(findViewById(R.id.adContainer))
 .build();

TapsellPlus.showNativeVideo(this, responseId, holder, new AdShowListener() {
  @Override
  public void onOpened(TapsellPlusAdModel tapsellPlusAdModel) {
   // Video Ad is opened
  }
  @Override
  public void onError(TapsellPlusErrorModel tapsellPlusErrorModel) {
   // Error when showing video ad
  }
});

در صورتی که قصد دارید Layout مورد نظر خود را استفاده کنید و idهای لیست زیر را مطابق نوع view اختصاص دهید:

viewidtype
logotapsell_nativead_logoImageView
titletapsell_nativead_titleTextView
ad indicatortapsell_nativead_sponsoredView
descriptiontapsell_nativead_descriptionTextView
bannertapsell_nativead_videoir.tapsell.sdk.nativeads.views.videoplayer.VideoContainer
buttontapsell_nativead_ctaTextView
ratingtapsell_nativead_ratingir.tapsell.sdk.nativeads.views.RateStarView

کلید rating فقط برای حالت تبلیغی که نصب اپلیکیشن دارد استفاده می‌شود.

سپس این layoutها را به AdHolder بدهید:

TapsellPlusVideoAdHolder holder = new TapsellPlusVideoAdHolder.Builder()
 .setContentViewTemplate(R.layout.my_custom_native_video_layout)
 .setAppInstallationViewTemplate(R.layout.my_custom_native_video_application_layout)
 .setAdContainer(findViewById(R.id.adContainer))
 .build();

تابع setAppInstallationViewTemplate به layoutی که دارای idی rating است اشاره دارد.