پیاده سازی تبلیغات همسان

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغگاه (zone) همسان بسازید و zoneId را زمان درخواست و نمایش تبلیغ استفاده کنید.

ساخت AdHolder

در صفحه‌ای که قصد دارید بنر همسان نمایش بدهید باید یک ViewGroup به عنوان فضایی که قصد دارید تبلیغات در آن نمایش داده شود اضافه کنید (adContainer).

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <FrameLayout
    android:id="@+id/adContainer"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">

  </FrameLayout>

</FrameLayout>

سپس یک layout دلخواه مطابق شکلی که قصد دارید تبلیغ نمایش داده شود بسازید که rootView از نوع com.google.android.gms.ads.formats.UnifiedNativeAdView باشد و id و نوع بخش‌های مختلف مطابق با جدول زیر باشد:

viewidtype
logotapsell_nativead_logoImageView
titletapsell_nativead_titleTextView
ad indicatortapsell_nativead_sponsoredView
descriptiontapsell_nativead_descriptionTextView
bannertapsell_nativead_bannerir.tapsell.sdk.nativeads.views.RatioImageView
media viewtapsell_nativead_banner_admobcom.google.android.gms.ads.formats.MediaView
buttontapsell_nativead_ctaTextView
clickable viewtapsell_nativead_cta_viewView
 • در صورتی که در طراحی دکمه‌ای برای کلیک کردن وجود ندارد میتوانید از clickable view استفاده کنید.
 • نوع ویوها میتواند از نوع‌های گفته شده ارث بری کرده باشند.
 • باید ۲ ویو را برای نمایش عکس تبلیغات اختصاص بدهید. یکی از نوع ir.tapsell.sdk.nativeads.views.RatioImageView برای تپسل و دیگری از نوع com.google.android.gms.ads.formats.MediaView برای AdMob این دو میتواند دقیقا روی هم قرار بگیرد. تپسل پلاس با توجه به تبلیغ آماده نمایش ویو مورد نظر را نمایش میدهد.
 • می‌توانید از view‌ای که برای این منظور از قبل آماده شده با id زیر استفاده کنید یا به عنوان راهنمایی در ساخت کمک بگیرید. native_banner

مطابق قطعه کد زیر adContainer و شناسه layout تبلیغ را به تپسل پلاس بدهید تا یک AdHolder بسازید.

import ir.tapsell.plus.AdHolder;
import ir.tapsell.plus.TapsellPlus;
...
ViewGroup adContainer = findViewById(R.id.adContainer);
...
AdHolder adHolder = TapsellPlus.createAdHolder(
   CONTEXT, adContainer, R.layout.native_banner);

درخواست تبلیغ

با کمک متد TapsellPlus.requestNativeBanner و به روش زیر درخواست تبلیغ بدهید.

import ir.tapsell.plus.AdRequestCallback;
import ir.tapsell.plus.TapsellPlus;
.......
private void requestAd() {
  TapsellPlus.requestNativeBanner(
    CONTEXT,
    ZONE_ID_NATIVE,
    new AdRequestCallback() {
      @Override
      public void response() {
        //ad is ready to show
      }

      @Override
      public void error(String message) {
      }
  });
}

نمایش تبلیغ

بعد از اجرای متد response تبلیغ آماده نمایش است و میتوانید مطابق روش زیر نمایش دهید.

private void showAd() {
  TapsellPlus.showAd(activity, adHolder, ZONE_ID_NATIVE);
}

رخدادها

میتوانید با کمک AdShowListener به روش زیر در زمان نمایش تبلیغ از نمایش تبلیغ و رخ دادن خطا مطلع بشید.

import ir.tapsell.plus.AdShowListener;
.......
private void showAd() {
  TapsellPlus.showAd(
    ACTIVITY,
    ZONE_ID_NATIVE,
    new AdShowListener() {
      @Override
      public void onOpened() {
        //ad opened
      }

      @Override
      public void onError(String message) {
        //error
      }
  });
}