پیاده سازی تبلیغات جایزه‌ای/آنی

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغگاه (zone) جایزه‌ای/آنی بسازید و zoneId را زمان درخواست و نمایش تبلیغ استفاده کنید.

درخواست تبلیغ

مطابق کد زیر میتوانید با استفاد از متد TapsellPlus.requestRewardedVideo درخواست تبلیغ بدهید.

import ir.tapsell.plus.AdRequestCallback;
import ir.tapsell.plus.TapsellPlus;
.......
private void requestAd() {
  TapsellPlus.requestRewardedVideo(
    CONTEXT,
    ZONE_ID_REWARDED_VIDEO,
    new AdRequestCallback() {
      @Override
      public void response() {
        //ad is ready to show
      }

      @Override
      public void error(String message) {
      }

  });
}

برای تبلیغ آنی از متد TapsellPlus.requestInterstitial استفاده کنید.

اگر تمایل دارید در کالبک error مجددا درخواست تبلیغ کنید، حتما این کار را به کمک متغیری به عنوان شمارنده انجام دهید. زیرا به کمک آن متغیر می‌توانید محدودیت تعداد دفعات را برای درخواست لحاظ کنید. به عنوان مثال وقتی این جایگاه تبلیغاتی را از پنل غیرفعال نمودید، اگر بدون محدود کردن دفعات، هر بار در کالبک error مجددا درخواست تبلیغ دهید، برنامه‌تان در یک حلقه‌ی بی‌نهایت می‌افتد و عملکرد آن مختل می‌شود.

نمایش تبلیغ

بعد از اجرای متد response تبلیغ آماده نمایش است و میتوانید مطابق روش زیر نمایش دهید.

private void showAd() {
  TapsellPlus.showAd(ACTIVITY, ZONE_ID_REWARDED_VIDEO);
}

رخدادها

میتوانید با کمک AdShowListener به روش زیر در زمان نمایش تبلیف از باز و بسته شدن تبلیغ و دادن جایزه به یوزر مطلع بشید.

import ir.tapsell.plus.AdShowListener;
.......
private void showAd() {
  TapsellPlus.showAd(
    ACTIVITY,
    ZONE_ID_REWARDED_VIDEO,
    new AdShowListener() {
      @Override
      public void onOpened() {
        //ad opened
      }

      @Override
      public void onClosed() {
        //ad closed
      }

      @Override
      public void onRewarded() {
        //reward
      }

      @Override
      public void onError(String message) {
        //error
      }
  });
}