پیاده سازی تبلیغات جایزه‌ای/آنی

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغگاه (zone) جایزه‌ای/آنی بسازید و zoneId را زمان درخواست و نمایش تبلیغ استفاده کنید.

درخواست تبلیغ

مطابق کد زیر میتوانید با استفاد از متد TapsellPlus.requestRewardedVideo درخواست تبلیغ بدهید.

import ir.tapsell.plus.AdRequestCallback;
import ir.tapsell.plus.TapsellPlus;
.......
private void requestAd() {
  TapsellPlus.requestRewardedVideo(
    CONTEXT,
    ZONE_ID_REWARDED_VIDEO,
    new AdRequestCallback() {
      @Override
      public void response() {
        //ad is ready to show
      }

      @Override
      public void error(String message) {
      }

  });
}

برای تبلیغ آنی از متد TapsellPlus.requestInterstitial استفاده کنید.

نمایش تبلیغ

بعد از اجرای متد response تبلیغ آماده نمایش است و میتوانید مطابق روش زیر نمایش دهید.

private void showAd() {
  TapsellPlus.showAd(ACTIVITY, ZONE_ID_REWARDED_VIDEO);
}

رخدادها

میتوانید با کمک AdShowListener به روش زیر در زمان نمایش تبلیف از باز و بسته شدن تبلیغ و دادن جایزه به یوزر مطلع بشید.

import ir.tapsell.plus.AdShowListener;
.......
private void showAd() {
  TapsellPlus.showAd(
    ACTIVITY,
    ZONE_ID_REWARDED_VIDEO,
    new AdShowListener() {
      @Override
      public void onOpened() {
        //ad opened
      }

      @Override
      public void onClosed() {
        //ad closed
      }

      @Override
      public void onRewarded() {
        //reward
      }

      @Override
      public void onError(String message) {
        //error
      }
  });
}