پیاده سازی تبلیغات جایزه‌ای/آنی

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغگاه (zone) جایزه‌ای/آنی بسازید و zoneId را زمان درخواست تبلیغ استفاده کنید.

درخواست تبلیغ

مطابق کد زیر می‌توانید با استفاد از متد TapsellPlus.requestRewardedVideoAd درخواست تبلیغ بدهید.

import ir.tapsell.plus.AdRequestCallback;
import ir.tapsell.plus.TapsellPlus;
.......
private void requestAd() {
  TapsellPlus.requestRewardedVideoAd(
    CONTEXT,
    ZONE_ID_REWARDED_VIDEO,
    new AdRequestCallback() {
      @Override
      public void response(TapsellPlusAdModel tapsellPlusAdModel) {
        super.response(tapsellPlusAdModel);
        
        //Ad is ready to show
        //Put the ad's responseId to your responseId variable
        rewardedResponseId = tapsellPlusAdModel.getResponseId();
      }

      @Override
      public void error(String message) {
      }

  });
}

برای تبلیغ آنی از متد TapsellPlus.requestInterstitialAd استفاده کنید.

اگر تمایل دارید در کالبک error مجددا درخواست تبلیغ کنید، حتما این کار را به کمک متغیری به عنوان شمارنده انجام دهید. زیرا به کمک آن متغیر می‌توانید محدودیت تعداد دفعات را برای درخواست لحاظ کنید. به عنوان مثال وقتی این جایگاه تبلیغاتی را از پنل غیرفعال نمودید، اگر بدون محدود کردن دفعات، هر بار در کالبک error مجددا درخواست تبلیغ دهید، برنامه‌تان در یک حلقه‌ی بی‌نهایت می‌افتد و عملکرد آن مختل می‌شود.

نمایش تبلیغ

بعد از اجرای متد response و دریافت پارامتر responseId تبلیغ آماده نمایش است و می‌توانید مطابق روش زیر آن را نمایش دهید.

import ir.tapsell.plus.AdShowListener;
.......
TapsellPlus.showRewardedVideoAd(CONTEXT, rewardedResponseId,
        new AdShowListener() {
          @Override
          public void onOpened(TapsellPlusAdModel tapsellPlusAdModel) {
            super.onOpened(tapsellPlusAdModel);
          }

          @Override
          public void onClosed(TapsellPlusAdModel tapsellPlusAdModel) {
            super.onClosed(tapsellPlusAdModel);
          }

          @Override
          public void onRewarded(TapsellPlusAdModel tapsellPlusAdModel) {
            super.onRewarded(tapsellPlusAdModel);
          }

          @Override
          public void onError(TapsellPlusErrorModel tapsellPlusErrorModel) {
            super.onError(tapsellPlusErrorModel);
          }
        });

برای تبلیغ آنی از متد TapsellPlus.showInterstitialAd استفاده کنید. همچنین در تبلیغ آنی نیازی به کالبک onReward ندارید و می‌توانید آن را پاک کنید.