پیاده سازی تبلیغات بنر استاندارد

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغگاه (zone) بنر استاندارد بسازید و zoneId را زمان نمایش تبلیغ استفاده کنید.

نمایش تبلیغ

در صفحه‌ای که می‌خواهید تبلیغ نمایش داده شود یک viewGrop اضافه کنید.

<RelativeLayout
  android:id="@+id/standardBanner"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_gravity="center"
  android:gravity="center" />

مطابق کد زیر zoneId و view‌ای که معرفی کردید را به تپسل‌پلاس بدهید.

ViewGroup bannerContainer = findViewById(R.id.standardBanner);

TapsellPlus.showBannerAd(
    context, 
    bannerContainer,
    ZONE_ID_STANDARD_BANNER,
    TapsellPlusBannerType.BANNER_320x50,
    new AdRequestCallback() {
      @Override
      public void response() {
      }

      @Override
      public void error(String message) {
      }
});