سایر شبکه‌های تبلیغاتی

سایر شبکه‌های تبلیغاتی را می‌توانید مطابق این آموزش به پروژه اضافه کنید. همچنین با روش‌های تست گفته شده مطمئن شوید به درستی پیاده‌سازی شده‌اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر ad network می‌توانید با همکاران ما در تیم رسانه از قسمت پشتیبانی صحبت کنید.

قبل از اقدام برای اضافه‌کردن ادنتورک‌ها مطمئن شوید که مانیفست TapsellPlusB4A.Essential را به مانیفست خود اضافه کرده‌اید.

شما هنگام دانلود پکیج فایل‌های لازم را برای پشتیبانی از ادنتورک‌ها دانلود کرده‌اید و آنها بایستی در Additional libs قرار گرفته باشند.

حال برای استفاده از آنها بایستی فایل AAR یا Jar آنها به پروژه اضافه شوند (و همچنین مانیفست)

در پروژه‌ی نمونه‌ی تپسل پلاس می‌توانید دقیق و با جزئیات پیاده‌سازی مانیفست را در Manifest editor آن مشاهده کنید

Tapsell AdNetwork

این ادنتورک به طور پیش‌فرض اضافه شده است. برای استفاده از آن نیازی به کاری ندارید

AdMob

نکته برای استفاده از AdMob

۱. برای استفاده از ادنتورک Google AdMob SDK بایستی App ID آنرا در مانیفست اپلیکیشن قرار دهید.
لازم به ذکر است در صورت عدم وجود این تگ در مانیفست خطای The Google Mobile Ads SDK was initialized incorrectly. رخ خواهد داد

برای اضافه کردن App ID ابتدا از یکی از راه‌های زیر این شناسه را از تپسل دریافت کنید (پیش از دریافت شناسه، شرایط فعال‌سازی شبکه‌های تبلیغاتی خارجی را در این لینک مطالعه نمایید):

 • ارسال ایمیل به publishers [at] tapsell.ir
 • ارسال تیکت به دپارتمان ناشرین
 • تماس با شماره تلفن 5-88206893 (داخلی ۳ - ناشرین)

سپس شناسه‌ی مورد نظر را با فرمت زیر در Manifest editor قرار دهید:

AddApplicationText(<meta-data
  android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
  android:value="ADMOB_ID"/>)

به جای ADMOB_ID شناسه‌ی خود را قرار دهید

در صورت وجود TapsellPlusB4A.AdMobTestAppId در مانیفست آنرا حتما حذف کنید.

۲. برای استفاده از ادنتورک Google AdMob SDK لازم است وابستگی play-services-ads را به صورت زیر در بخش Region Project Attributes قرار دهید.

# Region Project Attributes
  #AdditionalJar: com.google.android.gms:play-services-ads-lite
#End Region

در غیر اینصورت با خطای Error inflating class com.google.android.gms.ads.nativead.NativeAdView Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "com.google.android.gms.ads.nativead.NativeAdView مواجه می‌شوید. همچنین لازم است محتوای زیر را به Manifest editor پروژه اضافه کنید

CreateResourceFromFile(Macro, TapsellPlusB4A.AdMob)

در بخش Region Project Attributes این کد را اضافه کنید:

# Region Project Attributes 
  #AdditionalJar: com.google.android.gms:play-services-ads-lite

#End Region

همچنین محتوای زیر را به Manifest editor پروژه اضافه کنید:

CreateResourceFromFile(Macro, TapsellPlusB4A.AdMob)

AppLovin

در بخش Region Project Attributes این کد را اضافه کنید:

# Region Project Attributes 
  #AdditionalJar: applovin-sdk-10.3.4.aar

#End Region

همچنین محتوای زیر را به Manifest editor پروژه اضافه کنید:

CreateResourceFromFile(Macro, TapsellPlusB4A.AppLovin)

Chartboost

ادنتورک چارت‌بوست در نسخه‌ی فعلی در B4A قابل استفاده نیست.

UnityAds

در بخش Region Project Attributes این کد را اضافه کنید:

# Region Project Attributes
  #AdditionalJar: unity-ads-3.7.5.aar

#End Region

همچنین محتوای زیر را به Manifest editor پروژه اضافه کنید:

CreateResourceFromFile(Macro, TapsellPlusB4A.UnityAds)

برای استفاده از شبکه‌ی تبلیغاتی Unity Ads می‌بایست minSDK اپلیکیشن خود را ۱۹ قرار دهید. و یا این که خط زیر را به Manifest editor پروژه‌تان اضافه نمایید.

این خط به منظور جلوگیری از وقوع خطا برای بیلد شدن پروژه‌ی با minSDK کم‌تر از ۱۹ می‌باشد. از آن‌جا که تپسل پلاس به شکل هوشمند مانع نمایش تبلیغ Unity Ads به اندرویدهای با API Level کم‌تر از ۱۹ می‌شود، مشکلی برای آن دسته از کاربرانتان که نسخه‌ی اندروید قدیمی دارند پیش نمی‌آید. امّا حتما لازم است یک بار به روی چنین دستگاه‌هایی شبکه‌ی تبلیغاتی Unity Ads را با استفاده از تبلیغ‌گاه تستی موجود در این لینک تست نمایید.

در Manifest editor به دنبال متنی همانند زیر بگردید:

<uses-sdk android:minSdkVersion="16" android:targetSdkVersion="30"/>

آنرا با tools:overrideLibrary بصورت زیر ترکیب کنید:

<uses-sdk 
 android:minSdkVersion="16"
 android:targetSdkVersion="30"
 tools:overrideLibrary="com.unity3d.ads" />

Mintegral

در بخش Region Project Attributes این کد را اضافه کنید:

# Region Project Attributes
  #AdditionalJar: mintegral-interstitialvideo-15.7.41.aar
	#AdditionalJar: mintegral-mbbanner-15.7.41.aar
	#AdditionalJar: mintegral-mbjscommon-15.7.41.aar
	#AdditionalJar: mintegral-playercommon-15.7.41.aar
	#AdditionalJar: mintegral-reward-15.7.41.aar
	#AdditionalJar: mintegral-same-15.7.41.aar
	#AdditionalJar: mintegral-videocommon-15.7.41.aar
	#AdditionalJar: mintegral-videojs-15.7.41.aar
#End Region

همچنین محتوای زیر را به Manifest editor پروژه اضافه کنید:

CreateResourceFromFile(Macro, TapsellPlusB4A.Mintegral)