پیاده سازی تبلیغات همسان در B4A

برای مشاهد‌ه‌ی نمونه پیاده سازی شده در گیتهاب به این لینک مراجعه نمایید

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغگاه (zone) همسان بسازید و zoneId را زمان درخواست و نمایش تبلیغ استفاده کنید.

سپس شناسه‌ی تبلیغ مورد نظر را کپی کنید. این شناسه (Zone Id) را برای درخواست تبلیغ نیاز دارید

تبلیغ Native banner با استفاده از template پیش‌فرض ساخته شده و برای تغییر template باید کد نیتیو اندروید زده شود. لذا تغییر template در نسخه‌ی فعلی برای B4A ممکن نیست

درخواست و نمایش تبلیغ

مورد نیاز:

  • شناسه‌ی تبلیغ یا Zone Id
  • تعریف Panel در layout به اندازه‌ی حدودا نصف صفحه
    برای اینکار به Visual designer برنامه بروید و از منوی Add View یک Panel به صفحع اضافه کنید

از کد زیر برای درخواست تبلیغ استفاده کنید:

' Dim tapsellPlus As TapsellPlus (in `Sub Globals`)
' Dim panel As Panel


Dim zoneId As String = "شناسه‌ی تبلیغ"

tapsellPlus.RequestAndShowNativeAd(zoneId, panel)

کالبک‌های مورد استفاده در این تبلیغ:

نام کالبکشرح
TapsellPlus_OnResponse(zoneId as String, responseId as String)در صورتی که درخواست تبلیغ موفقیت آمیز باشد
TapsellPlus_OnOpened(zoneId as String, responseId as String)هنگام باز شدن تبلیغ
TapsellPlus_OnClosed(zoneId as String, responseId as String)در صورت بسته شدن تبلیغ
TapsellPlus_OnError(error as String)در صورت وجود هر گونه خطا در این مراحل

برای پیاده‌سازی کالبک‌های لازم به بخش اول مراجعه کنید