تبلیغات جایزه‌ای در B4A

برای مشاهد‌ه‌ی نمونه پیاده سازی شده در گیتهاب به این لینک مراجعه نمایید

برای پیاده سازی تبلیغات جایزه‌ای به صورت زیر اقدام کنید

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغ‌گاه از نوعی که مایل هستید بسازید.

سپس شناسه‌ی تبلیغ مورد نظر را کپی کنید. این شناسه (Zone Id) را برای درخواست تبلیغ نیاز دارید

درخواست تبلیغ

دو راه برای درخواست تبلیغ

  • درخواست، گرفتن شناسه‌ی درخواست، نمایش با استفاده از شناسه‌ی درخواست (دو مرحله‌ای)
  • درخواست و نمایش (یک مرحله)

۱. درخواست و نمایش تبلیغ (پیشنهادی)

مورد نیاز: شناسه‌ی تبلیغ یا Zone Id

از کد زیر برای درخواست تبلیغ استفاده کنید:

' Dim tapsellPlus As TapsellPlus (in `Sub Globals`)


Dim zoneId As String = "شناسه‌ی تبلیغ"
tapsellPlus.RequestAndShowRewardedVideoAd(zoneId)

کالبک‌های مورد استفاده در این تبلیغ:

نام کالبکشرح
TapsellPlus_OnResponse(zoneId as String, responseId as String)در صورتی که درخواست تبلیغ موفقیت آمیز باشد
TapsellPlus_OnOpened(zoneId as String, responseId as String)هنگام باز شدن تبلیغ
TapsellPlus_OnClosed(zoneId as String, responseId as String)در صورت بسته شدن تبلیغ
TapsellPlus_OnError(error as String)در صورت وجود هر گونه خطا در این مراحل

برای پیاده‌سازی کالبک‌های لازم به بخش اول مراجعه کنید

۲. درخواست و سپس نمایش تبلیغ

مورد نیاز: شناسه‌ی تبلیغ یا Zone Id

از کد زیر برای درخواست تبلیغ استفاده کنید:

' Dim tapsellPlus As TapsellPlus (in `Sub Globals`)


Dim zoneId As String = "شناسه‌ی تبلیغ"
tapsellPlus.RequestRewardedVideoAd(zoneId)

کالبک‌های مورد استفاده در درخواست:

نام کالبکشرح
TapsellPlus_OnResponse(zoneId as String, responseId as String)در صورتی که درخواست تبلیغ موفقیت آمیز باشد
TapsellPlus_OnError(error as String)در صورت وجود هر گونه خطا در این مراحل

در صورتی که responseId حاصل در کالبک برگردد می‌توانید برای نمایش تبلیغ کد زیر را فراخوانی کنید:

' responseId returned from `Sub TapsellPlus_OnResponse` after requesting the ad

tapsellPlus.ShowRewardedVideo(responseId)

هنگام درخواست تبلیغ باید ترتیب رعایت شود. زیر کالبک OnResponse این شناسه‌ها را به یک کالبک ارسال می‌کند و به همین درخواست همزمان برای این حالت پیچیده خواهد شد.

کالبک‌های مورد استفاده در نمایش تبلیغ:

نام کالبکشرح
TapsellPlus_OnOpened(zoneId as String, responseId as String)هنگام باز شدن تبلیغ
TapsellPlus_OnClosed(zoneId as String, responseId as String)در صورت بسته شدن تبلیغ
TapsellPlus_OnRewarded(zoneId as String, responseId as String)در صورتی که کاربر تمام تبلیغ را ببیند و جایزه تعلق بگیرد
TapsellPlus_OnError(error as String)در صورت وجود هر گونه خطا در این مراحل