تبلیغات جایزه‌ای در B4A

برای مشاهد‌ه‌ی نمونه پیاده سازی شده در گیتهاب به این لینک مراجعه نمایید

برای پیاده سازی تبلیغات جایزه‌ای به صورت زیر اقدام کنید

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغ‌گاه از نوعی که مایل هستید بسازید.

سپس شناسه‌ی تبلیغ مورد نظر را کپی کنید. این شناسه (Zone Id) را برای درخواست تبلیغ نیاز دارید

درخواست تبلیغ

دو راه برای درخواست تبلیغ

  • درخواست، گرفتن شناسه‌ی درخواست، نمایش با استفاده از شناسه‌ی درخواست (دو مرحله‌ای)
  • درخواست و نمایش (یک مرحله)

۱. درخواست و نمایش تبلیغ (پیشنهادی)

مورد نیاز: شناسه‌ی تبلیغ یا Zone Id

از کد زیر برای درخواست تبلیغ استفاده کنید:

' Dim tapsellPlus As TapsellPlus (in `Sub Globals`)


Dim zoneId As String = "شناسه‌ی تبلیغ"
tapsellPlus.RequestAndShowRewardedVideoAd(zoneId)

کالبک‌های مورد استفاده در این تبلیغ:

نام کالبکشرح
TapsellPlus_OnResponseدر صورتی که درخواست تبلیغ موفقیت آمیز باشد
TapsellPlus_OnOpenedهنگام باز شدن تبلیغ
TapsellPlus_OnClosedدر صورت بسته شدن تبلیغ
TapsellPlus_OnErrorدر صورت وجود هر گونه خطا در این مراحل

برای پیاده‌سازی کالبک‌های لازم به بخش اول مراجعه کنید

۲. درخواست و سپس نمایش تبلیغ

مورد نیاز: شناسه‌ی تبلیغ یا Zone Id

از کد زیر برای درخواست تبلیغ استفاده کنید:

' Dim tapsellPlus As TapsellPlus (in `Sub Globals`)


Dim zoneId As String = "شناسه‌ی تبلیغ"
tapsellPlus.RequestRewardedVideoAd(zoneId)

کالبک‌های مورد استفاده در درخواست:

نام کالبکشرح
TapsellPlus_OnResponseدر صورتی که درخواست تبلیغ موفقیت آمیز باشد
TapsellPlus_OnErrorدر صورت وجود هر گونه خطا در این مراحل

در صورتی که responseId حاصل در کالبک برگردد می‌توانید برای نمایش تبلیغ کد زیر را فراخوانی کنید:

' responseId returned from `Sub TapsellPlus_OnResponse` after requesting the ad

tapsellPlus.ShowRewardedVideo(responseId)

هنگام درخواست تبلیغ باید ترتیب رعایت شود. زیر کالبک OnResponse این شناسه‌ها را به یک کالبک ارسال می‌کند و به همین درخواست همزمان برای این حالت پیچیده خواهد شد.

کالبک‌های مورد استفاده در نمایش تبلیغ:

نام کالبکشرح
TapsellPlus_OnOpenedهنگام باز شدن تبلیغ
TapsellPlus_OnClosedدر صورت بسته شدن تبلیغ
TapsellPlus_OnRewardedدر صورتی که کاربر تمام تبلیغ را ببیند و جایزه تعلق بگیرد
TapsellPlus_OnErrorدر صورت وجود هر گونه خطا در این مراحل