بنر استاندارد در B4A

برای مشاهد‌ه‌ی نمونه پیاده سازی شده در گیتهاب به این لینک مراجعه نمایید

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغ‌گاه از نوع استاندارد بسازید.

سپس شناسه‌ی تبلیغ مورد نظر را کپی کنید. این شناسه (Zone Id) را برای درخواست تبلیغ نیاز دارید

درخواست تبلیغ

دو راه برای درخواست تبلیغ

  • درخواست، گرفتن شناسه‌ی درخواست، نمایش با استفاده از شناسه‌ی درخواست (دو مرحله‌ای)
  • درخواست و نمایش (یک مرحله)

۱. درخواست و نمایش تبلیغ (پیشنهادی)

مورد نیاز:

  • شناسه‌ی تبلیغ یا Zone Id
  • تعریف Panel در Layout

از کد زیر برای درخواست تبلیغ استفاده کنید:

' Dim tapsellPlus As TapsellPlus (in `Sub Globals`)
' Dim panel As Panel

Dim zoneId As String = "شناسه‌ی تبلیغ"
tapsellPlus.RequestAndShowStandardBanner(zoneId, tapsellPlus.BANNER_320x50, panel)

متغیر Panel را بایستی در Layout designer بسازید. (Designer -> Open Designer -> Add View -> Panel)

BANNER_TYPE سایز نمایش بنر هست و میتواند مقادیر زیر باشد:

نوع بنراندازهشبکه‌های پشتیبانی شده
tapsellPlus.BANNER_320x50320x50تپسل، AdMob، AppLovin، UnityAds
tapsellPlus.BANNER_320x100320x100تپسل، AdMob
tapsellPlus.BANNER_250x250250x250تپسل
tapsellPlus.BANNER_300x250300x250تپسل، AdMob، AppLovin
tapsellPlus.BANNER_468x60468x60AdMob، UnityAds
tapsellPlus.BANNER_728x90728x90AdMob، AppLovin، UnityAds

کالبک‌های مورد استفاده در این تبلیغ:

نام کالبکشرح
TapsellPlus_OnResponse(zoneId as String, responseId as String)در صورتی که درخواست تبلیغ موفقیت آمیز باشد
TapsellPlus_OnOpened(zoneId as String, responseId as String)هنگام باز شدن تبلیغ
TapsellPlus_OnClosed(zoneId as String, responseId as String)در صورت بسته شدن تبلیغ
TapsellPlus_OnError(error as String)در صورت وجود هر گونه خطا در این مراحل

برای پیاده‌سازی کالبک‌های لازم به بخش اول مراجعه کنید

۲. درخواست و سپس نمایش تبلیغ

مورد نیاز: شناسه‌ی تبلیغ یا Zone Id

از کد زیر برای درخواست تبلیغ استفاده کنید:

' Dim tapsellPlus As TapsellPlus (in `Sub Globals`)


Dim zoneId As String = "شناسه‌ی تبلیغ"
tapsellPlus.RequestStandardBannerAd(zoneId, tapsellPlus.BANNER_320x50)

کالبک‌های مورد استفاده در درخواست:

نام کالبکشرح
TapsellPlus_OnResponse(zoneId as String, responseId as String)در صورتی که درخواست تبلیغ موفقیت آمیز باشد
TapsellPlus_OnError(error as String)در صورت وجود هر گونه خطا در این مراحل

در صورتی که responseId حاصل در کالبک برگردد می‌توانید برای نمایش تبلیغ کد زیر را فراخوانی کنید:

' responseId returned from `Sub TapsellPlus_OnResponse` after requesting the ad

tapsellPlus.ShowStandardBannerAd(responseId, panel)

کالبک‌های مورد استفاده در نمایش تبلیغ:

نام کالبکشرح
TapsellPlus_OnOpened(zoneId as String, responseId as String)هنگام باز شدن تبلیغ
TapsellPlus_OnError(error as String)در صورت وجود هر گونه خطا در این مراحل

حذف بنر استاندارد

برای مخفی/نمایش بنر می‌توانید visibility بنر را تغییر دهید

pan.Visible = True ' or False

برای از بین بردن بنر (سمت نیتیو) بایستی با داشتن responseId و zoneId (که از هنگام درخواست در TapsellPlus_OnResponse برمی‌گردد) اقدام به نابودی بنر کنید:

' responseId is received through `TapsellPlus_OnResponse` after requesting standard banner
' panel is the view that standard banner is shown in already

tapsellPlus.DestroyStandardBannerAd(responseId, panel)