تست شبکه‌های تبلیغاتی

  • برای اطمینان از صحت عملکرد adNetwrokهایی که اضافه کردید از zoneId مربوط به هرکدام استفاده کنید. هر zoneId مربوط به یک adNetwork و یک نوع تبلیغ هست و تبلیغ حالت تست نمایش داده میشود.

  • توجه داشته باشید در حالت تست باید از appId تست استفاده کنید.

  • هنگام تست باید از ip خارج ایران (فیلتر شکن) استفاده کنید.

  • برای عملکرد صحیح حالت تست باید یکبار برنامه باز و بسته شود. همچنین در دومین درخواست، تبلیغ adNetwork مورد نظر نمایش داده میشود.

  • برای تست facebook باید hash دستگاهی که بر روی آن تست انجام میشود طبق روش گفته شده به sdk داده شود.

  • تست را در حالت build release هم انجام دهید.

برای تست از این appId استفاده کنید.

شناسه تپسل

TapsellPlus.initialize("alsoatsrtrotpqacegkehkaiieckldhrgsbspqtgqnbrrfccrtbdomgjtahflchkqtqosa");

تبلیغ‌گاه‌ها

برای هر ادنتورک و هر تبلیغ از zoneId های زیر برای درخواست و نمایش تبلیغ استفاده کنید. در حال حاضر فقط adType/adNetworkهای زیر قابل استفاده هستند.

Ad NetworkAd TypeZoneId
TapsellRewarded Video5cfaa802e8d17f0001ffb28e
TapsellInterstitial5cfaa942e8d17f0001ffb292
TapsellNative5cfaa9deaede570001d5553a
TapsellStandard5cfaaa30e8d17f0001ffb294
AdmobRewarded Video5cfaa8aee8d17f0001ffb28f
AdmobInterstitial5cfaa9b0e8d17f0001ffb293
AdmobStandard5cfaaa4ae8d17f0001ffb295
AdmobNative5d123c9968287d00019e1a94
AdmobNative Video5d123d6f68287d00019e1a95
Unity AdsRewarded Video5cfaa8eae8d17f0001ffb291
ChartboostRewarded Video5cfaa8cee8d17f0001ffb290
FacebookRewarded Video5cfaa838aede570001d55538
FacebookInterstitial5cfaa975aede570001d55539
AdColonyRewarded Video5d3362766de9f600013662d5
AdColonyInterstitial5d336289e985d50001427acf
AppLovinRewarded Video5d3eb48c3aef7a0001406f84
AppLovinInterstitial5d3eb4fa3aef7a0001406f85
AppLovinStandard5d3eb5337a9b060001892441
VungleRewarded Video5d3eb55a7a9b060001892442
VungleInterstitial5d3eb56d3aef7a0001406f86

تست facebook

زمانی که از facebook استفاده میکنید متنی مشابه زیر در logcat پرینت میشود.

When testing your app with Facebook's ad units you must specify the device hashed ID to ensure the delivery of test ads, add the following code before loading an ad: AdSettings.addTestDevice("YOUR_DEVICE_HASH");

برای دیدن تبلیغات تستی فیسبوک مقدار hash دستگاه خود را از طریق متد زیر به کتابخانه تپسل بدهید.

TapsellPlus.addFacebookTestDevice("YOUR_DEVICE_HASH");