راه اندازی تپسل پلاس در فلاتر (اندروید)

اضافه کردن کتابخانه به پروژه

در بخش dependencies فایل pubspec.yaml پروژه خط زیر را اضافه کنید تا پکیج تپسل اضافه شود:

dependencies:
  tapsell_plus: ^1.0.0

برای نصب بسته ها از خط فرمان، دستور زیر را اجرا کنید:

flutter pub get

اکنون کتابخانه TapsellPlus در کد dart قابل دسترس است.

مقداردهی اولیه

در صفحه اولیه برنامه باید کتابخانه تپسل پلاس را مقداردهی کنید.

import 'package:tapsell_plus/tapsell_plus.dart';

class HomePage extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {

    TapsellPlus.initialize(TAPSELL_KEY);

  }
}

TAPSELL_KEY کلید تپسل هست و برای هر اپلیکیشن که میسازید در پنل تپسل ساخته میشود، میتوانید از پنل کپی کنید.

تنظیمات proguard

تنظیمات مربوط به proguard در این فایل قرار دارد.