پیاده سازی تبلیغات همسان

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغگاه (zone) همسان بسازید و zoneId را زمان درخواست و نمایش تبلیغ استفاده کنید.

درخواست تبلیغ

با کمک متد TapsellPlus.requestNativeBanner و به روش زیر درخواست تبلیغ بدهید.

void requestNativeBanner() {
  TapsellPlus.requestNativeBanner(
    Constant.TAPSELL_NATIVE_BANNER,
    (nativeBanner) => nativeBannerResponse(nativeBanner),
    (zoneId, errorMessage) => error(zoneId, errorMessage));
}

nativeBannerResponse(nativeBanner) {
  print("success: ad_id = ${nativeBanner.adId}");
  setState(() {
   adImage = nativeBanner.landscapeStaticImageUrl;
   adTitle = nativeBanner.title;
  });
}

error(zoneId, errorMessage) {
  print('error caught: zone_id = $zoneId, message = $errorMessage');
}

متغیر برگردانده شده در nativeBannerResponse محتویات تبلیغ هست و برای نمایش تبلیغ باید مطابق جدول زیر از آن استفاده کنید.

functionusage
title()عنوان
description()توضیحات
icon()آیکن
landscapeBannerImage()تصویر افقی
portraitBannerImage()تصویر عمودی
callToAction()متن دکمه کلیک

باز کردن تبلیغ

برای باز کردن تبلیغ، هنگامی که کاربر روی آن کلیک می‌کند، از تابع زیر استفاده کنید.

TapsellPlus.nativeBannerAdClicked(String ZONE_ID, Function RESPONSE, Function ERROR));