پیاده سازی تبلیغات همسان در فلاتر

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغگاه (zone) همسان بسازید و zoneId را زمان درخواست و نمایش تبلیغ استفاده کنید.

درخواست تبلیغ

با روش زیر درخواست تبلیغ بدهید.

final zoneId = "theZoneIdYouHave";
TapsellPlus.instance.requestNativeAd(zoneId).then((responseId) {
   // SAVE the responseId
  }).catchError((error) {
   // Error requesting for an ad
  });

خروجی تابع یک Future است که در صورت success شدن یک responseId برمیگرداند.

این شناسه برای نمایش تبلیغ مورد نیاز است.

نمایش تبلیغ

TapsellPlus.instance.showNativeAd(id, onOpened: (nativeAd) {
   // Use the NativeAd object to display an ad
  }, onError: (errorPayload) {
   // Error when getting ad info
  });
پارامترتوضیحات
responseIdشناسه‌ی دریافتی از تابع درخواست
onOpened(nativeAd: NativeAd)در صورت موفقیت آمیز بودن، دیتای لازم با فرمت جدول بعدی در ورودی این کالبک خواهد بود
onError(errorPayload: Map<String, String>)در صورت رخداد هر گونه خطا

برای نمایش تبلیغ، می‌بایست از فیلدهای موجود در آبجکت nativeAd و استفاده کنید.

توضیحاتتابع
شناسه تبلیغadId : string
عنوان تبلیغtitle : string
توضیحات تبلیغdescription : string
متن دعوت کننده از کاربر به کلیک/نصبcallToActionText : string
آدرس آیکون تبلیغiconUrl : string
تصویر افقی تبلیغportraitImageUrl : string
تصویر عمودی تبلیغlandscapeImageUrl : string

باز کردن تبلیغ

برای باز کردن تبلیغ، هنگامی که کاربر روی آن کلیک می‌کند، از تابع زیر استفاده کنید.

TapsellPlus.instance.nativeBannerAdClicked(responseId);