پیاده سازی تبلیغات همسان در فلاتر

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغگاه (zone) همسان بسازید و zoneId را زمان درخواست و نمایش تبلیغ استفاده کنید.

درخواست تبلیغ

با روش زیر درخواست تبلیغ بدهید.

final zoneId = "theZoneIdYouHave";
TapsellPlus.instance.requestNativeAd(zoneId).then((responseId) {
   // SAVE the responseId
  }).catchError((error) {
   // Error requesting for an ad
  });

خروجی تابع یک Future است که در صورت success شدن یک responseId برمیگرداند.

این شناسه برای نمایش تبلیغ مورد نیاز است.

نمایش تبلیغ

TapsellPlus.instance.showNativeAd(id, onOpened: (nativeAd) {
 if (nativeAd is GeneralNativeAdPayload) {
  // Use `nativeAd.ad` object to show the native ad
 }
}, onError: (errorPayload) {
  // Error when getting ad info
});

نمایش تبلیغ در ادموب

در صورتیکه قصد نمایش تبلیغ ادموب را دارید، لازم است طبق مراحل زیر عمل نمایید.

۱. ابتدا ویوی مد نظر خود را به صورت xml در مسیر android/app/src/main/res/layout در پروژه خود بسازید. مطابق مثال زیر:

<!--native_ad.xml-->
<com.google.android.gms.ads.nativead.NativeAdView
 xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent">
 
<!-- Add you view here-->
 
</com.google.android.gms.ads.nativead.NativeAdView>

۲. برای ساختن ویو و متصل کردن آن به ادموب لازم است یک کلاس AdmobNativeAdFactory مشابه زیر برای آن بسازید.

class AdmobNativeAdFactory(private val context: Context) : GoogleMobileAdsPlugin.NativeAdFactory {
  override fun createNativeAd(
    nativeAd: NativeAd,
    customOptions: MutableMap<String, Any>?
  ): NativeAdView {
    val nativeAdView = LayoutInflater.from(context)
      .inflate(R.layout.native_ad, null) as NativeAdView
      
      // find view id here.
      
    return nativeAdView
  }
}

برای راهنمایی بیشتر، می‌توانید از اپ سمپل استفاده کنید.

۳. سپس برای فعال سازی یا غیر فعال سازی کلاس AdmobNativeAdFactory ساخته شده، وارد مسیر src/main/java/MainActivity شوید و قطعه کد های زیر را اضافه نمایید:

val MY_FACTORY_ID = "MY_NATIVE_AD"

override fun configureFlutterEngine(flutterEngine: FlutterEngine) {
  super.configureFlutterEngine(flutterEngine)
  
  // Register you factory using "MY_FACTORY_ID"
  GoogleMobileAdsPlugin.registerNativeAdFactory(
      flutterEngine,
      MY_FACTORY_ID,
      AdmobNativeAdFactory(context)
    );
}
override fun cleanUpFlutterEngine(flutterEngine: FlutterEngine) {
  super.cleanUpFlutterEngine(flutterEngine)
  GoogleMobileAdsPlugin.unregisterNativeAdFactory(
      flutterEngine,
      MY_FACTORY_ID
    );
}

برای register کردن و unregister کردن ویوی های مختلف ادموب در پروژه خود نیاز به تعریف FACTORY_ID مخصوص هر ویو دارید. این FACTORY_ID بعدا در هنگام نمایش تبلیغ در بخش فلاتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۴. اکنون درخواست نمایش تبلیغ را به صورت زیر انجام دهید:

TapsellPlus.instance.showNativeAd(id, admobFactoryId: factoryId, 
onOpened: (nativeAd) {
 
 if (nativeAd is GeneralNativeAdPayload) {
  
  // Use `nativeAd.ad` object to show the native ad
  
 } else if (nativeAd is AdMobNativeAdPayload) {
  
  // Use `NativeAd.ad` object to bind the widget to the admob native ad view
 
 }
}, 
onLoaded: (nativeAd) {
 
 if (nativeAd is AdMobNativeAdPayload) {
  
   // You can ensure that admob ad view is loaded here to notify the UI to show the ad widget
 
 } else if (nativeAd is AdMobNativeAdViewPayload) {
  
  // pass `nativeAd.nativeAdView` as ad object to the admob `AdWidget`
 
 }
}, onError: (errorPayload) {
 
  // Error when getting ad info
 
});
پارامترتوضیحات
responseIdشناسه‌ی دریافتی از تابع درخواست
onOpened(nativeAd: NativeAdPayload)در صورت موفقیت آمیز بودن، دیتای لازم با فرمت جدول بعدی در ورودی این کالبک خواهد بود
onError(errorPayload: Map<String, String>)در صورت رخداد هر گونه خطا

برای نمایش تبلیغ، می‌بایست از فیلدهای موجود در آبجکت nativeAd و استفاده کنید.

توضیحاتتابع
شناسه تبلیغadId : string
محتوای تبلیغ ادموبad : Ad
ویوی تبلیغ ادموبnativeAdView : NativeAd
عنوان تبلیغtitle : string
توضیحات تبلیغdescription : string
متن دعوت کننده از کاربر به کلیک/نصبcallToActionText : string
آدرس آیکون تبلیغiconUrl : string
تصویر افقی تبلیغportraitImageUrl : string
تصویر عمودی تبلیغlandscapeImageUrl : string

باز کردن تبلیغ

برای باز کردن تبلیغ، هنگامی که کاربر روی آن کلیک می‌کند، از تابع زیر استفاده کنید.

TapsellPlus.instance.nativeBannerAdClicked(responseId);