تبلیغات جایزه‌ای در Flutter

برای پیاده سازی تبلیغات جایزه‌ای به صورت زیر اقدام کنید

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغ‌گاه از نوعی که مایل هستید بسازید.

درخواست تبلیغ

با اجرای کد زیر می‌توانید درخواست یک تبلیغ بدهید.

متد مورد نظر یک Future برمی‌گرداند که این در درون خود یک responseId دارد. از این responseId برای نمایش تبلیغ استفاده می‌شود. لذا بایستی آنرا ذخیره کنید.

final zoneId = "theZoneIdYouHave";
TapsellPlus.instance.requestRewardedVideoAd(zoneId).then((responseId) {
   // SAVE the responseId
  }
);

// Using Async/await

final responseId = await TapsellPlus.instance.requestRewardedVideoAd(zoneId);

ورودی تابع zoneId برابر با شناسه تبلیغ‌گاهی هست که در پنل ساخته‌اید.

اکشن‌های مختلف و شرایط اجرا شدن آن‌ها در جدول زیر آمده است:

تابعتوضیحات
Future<String>در صورتی که تبلیغ بدون مشکل آماده‌ی نمایش شود شناسه‌ی درخواست برمیگردد
Future.error<Map<String, String>هنگامی که هر نوع خطایی در پروسه‌ی دریافت تبلیغ بوجود بیاید

برای درخواست تبلیغ آنی از کد زیر استفاده کنید:

final zoneId = "theZoneIdYouHave";
TapsellPlus.instance.requestInterstitialAd(zoneId).then((responseId) {
   // SAVE the responseId
  }
);

نمایش تبلیغ

با اجرای کد زیر میتوانید یک تبلیغ را نمایش بدهید.

TapsellPlus.instance.showRewardedVideoAd(responseId,
  onOpened: (map) {
   // Ad opened
  }, onError: (map) {
   // Ad had error - map contains `error_message`
  }, onRewarded: (map) {
   // Ad shown completely
  }, onClosed: (map) {
   // Ad closed
  }
);

شناسه‌ی responseId برابر مقداری ست که هنگام درخواست تبلیغ از Future به دست می‌آید

اکشن‌های مختلف و شرایط اجرا شدن آن‌ها در جدول زیر آمده است :

تابعتوضیحات
onOpened(map: Map<String, String>)زمانی که تبلیغ دریافت شده و آماده‌ی نمایش باشد
onClosed(map: Map<String, String>)زمانی که پنجره تبلیغ بسته شود. این اکشن به منزله پایان تبلیغ نمی‌باشد
onRewarded(map: Map<String, String>)زمانی که تبلیغ به طور کامل نمایش داده شده و باید جایزه به کاربر تعلق بگیرد
onError(error: Map<String, String>)هنگامی که هر نوع خطایی در پروسه‌ی دریافت تبلیغ بوجود بیاید

برای نمایش تبلیغ آنی نیز از کد زیر استفاده کنید:

TapsellPlus.instance.showInterstitialAd(responseId,
  onOpened: (map) {
   // Ad opened
  }, onError: (map) {
   // Ad had error - map contains `error_message`
  }, onClosed: (map) {
   // Ad closed
  }
);