پیاده سازی تبلیغات جایزه‌ای/آنی

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغگاه (zone) جایزه‌ای/آنی بسازید و zoneId را زمان درخواست و نمایش تبلیغ استفاده کنید.

درخواست تبلیغ

مطابق کد زیر میتوانید با استفاد از متد TapsellPlus.requestRewardedVideo درخواست تبلیغ بدهید.

import 'package:tapsell_plus/tapsell_plus.dart';

 void requestRewardedVideo() {
  TapsellPlus.requestRewardedVideo(
    Constant.TAPSELL_REWARDED_VIDEO,
    (zoneId) => response(zoneId),
    (zoneId, errorMessage) => error(zoneId, errorMessage));
 }

 response(zoneId) {
  print("success: zone_id = $zoneId");
 }

 error(zoneId, errorMessage) {
  print('error caught: zone_id = $zoneId, message = $errorMessage');
 }

برای تبلیغ آنی از متد TapsellPlus.requestInterstitial استفاده کنید.

نمایش تبلیغ

بعد از اجرای متد response تبلیغ آماده نمایش است و میتوانید مطابق روش زیر نمایش دهید.

 void showRewardedVideo() {
  TapsellPlus.showAd(Constant.TAPSELL_REWARDED_VIDEO,
    opened: (zoneId) => opened(zoneId),
    closed: (zoneId) => closed(zoneId),
    rewarded: (zoneId) => rewarded(zoneId),
    error: (zoneId, errorMessage) => error(zoneId, errorMessage));
 }

 opened(zoneId) {
  print("opened: zone_id = $zoneId");
 }

 closed(zoneId) {
  print("closed: zone_id = $zoneId");
 }

 rewarded(zoneId) {
  print("rewarded: zone_id = $zoneId");
 }

 error(zoneId, errorMessage) {
  print('error caught: zone_id = $zoneId, message = $errorMessage');
 }