بنر استاندارد در Flutter

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغ‌گاه از نوع استاندارد بسازید.

درخواست تبلیغ

جهت نمایش بنر استاندارد، باید محلی برای نمایش آن در صفحه در نظر بگیرید. بنر استاندارد، دارای سایزهای استانداردی است که در SDK تپسل مشخص شده‌اند. جهت نمایش بنر، از تابع زیر استفاده کنید:

TapsellPlus.instance
  .requestStandardBannerAd(
    zoneId, TapsellPlusBannerType.BANNER_320x50, onResponse: (map) {
       // SAVE the responseId
      }, onError: (map) {
      // Error when requesting for an ad
      }
       
  });
TapsellPlus.instance
  .requestStandardBannerAd(
    zoneId, TapsellPlusBannerType.BANNER_320x100)
  .then((responseId) {
    // SAVE the responseId
  }).catchError((error) {
   // Error when requesting for an ad
  });

BANNER_TYPE سایز نمایش بنر هست و میتواند مقادیر زیر باشد:

نوع بنراندازهشبکه‌های پشتیبانی شده
BANNER_320x50320x50تپسل، AdMob، AppLovin، UnityAds
BANNER_320x100320x100تپسل، AdMob
BANNER_250x250250x250تپسل
BANNER_300x250300x250تپسل، AdMob، AppLovin
BANNER_468x60468x60AdMob، UnityAds
BANNER_728x90728x90AdMob، AppLovin، UnityAds

مخفی کردن و نمایش بنر

برای نمایش بنر با داشتن responseId که از درخواست برمیگردد کد زیر را استفاده کنید:

TapsellPlus.instance.showStandardBannerAd(responseId, TapsellPlusHorizontalGravity.TOP, 
  TapsellPlusVerticalGravity.RIGHT,
  margin: EdgeInsets.only(top: 100), onOpened: (map) {
   // Ad opened
  }, onError: (map) {
   // Error when showing ad
  });
onOpened(data: Map<String, String>)در صورت بازشدن تبلیغ این تابع فراخوانی خواهد شد
onError(errorData: Map<String, String>)در صورت رخداد هر خطایی این تابع فراخوانی خواهد شد

برای از بین بردن این بنر با استفاده از responseId استفاده شده برای نمایش تبلیغ اقدام به حذف آن نمایید

TapsellPlus.instance.destroyStandardBanner(responseId);

نمایش و عدم نمایش بنر (hide/show)

در صورتی که نیاز باشد که تبلیغ مخفی شود از توابع زیر برای کنترل این رفتار استفاده کنید

// To hide
TapsellPlus.instance.hideStandardBanner();

// To show
TapsellPlus.instance.displayStandardBanner();

نکته: این نوع مخفی‌کردن تاثیری در درخواست تبلیغ ندارد و صرفا visibility تبلیغ عوض می‌شود.