سایر شبکه‌های تبلیغاتی

سایر شبکه‌های تبلیغاتی را می‌توانید مطابق این آموزش به پروژه اضافه کنید. همچنین با روش‌های تست گفته شده مطمئن شوید به درستی پیاده‌سازی شده‌اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر ad network می‌توانید با همکاران ما در تیم رسانه از قسمت پشتیبانی صحبت کنید.

نکات مهم برای استفاده از AdMob

۱. برای استفاده از ادنتورک Google AdMob SDK (نسخه‌ی 20.0.0 به بعد) بایستی App ID آنرا در مانیفست اپلیکیشن قرار دهید.
لازم به ذکر است در صورت عدم وجود این تگ در مانیفست خطای The Google Mobile Ads SDK was initialized incorrectly. رخ خواهد داد

برای اضافه کردن App ID ابتدا از یکی از راه‌های زیر این شناسه را از تپسل دریافت کنید (پیش از دریافت شناسه، شرایط فعال‌سازی شبکه‌های تبلیغاتی خارجی را در این لینک مطالعه نمایید):

 • ارسال ایمیل به publishers [at] tapsell.ir
 • ارسال تیکت به دپارتمان ناشرین
 • تماس با شماره تلفن 5-88206893 (داخلی ۳ - ناشرین)

سپس شناسه‌ی مورد نظر را با فرمت زیر در فایل android/app/src/main/AndroidManifest.xml قرار دهید:

<meta-data
      android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
      android:value="ca-app-pub-x~y"/>

به جای ca-app-pub-x~y شناسه‌ی خود را قرار دهید

که در نهایت این تگ در فرمت زیر در مانیفست قرار خواهد گرفت:

<manifest>
  <application>

    <!-- Rest of the manifest content -->

    <!-- Sample AdMob app ID: ca-app-pub-3940256099942544~3347511713 -->
    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
      android:value="YOUR_APP_ID"/>
  </application>
</manifest>

۲. برای استفاده از ادنتورک Google AdMob SDK لازم است وابستگی play-services-ads را به صورت زیر در android/app/build.gradle قرار دهید.

dependencies {
  def supportedAdmob = "22.6.0"
  implementation("com.google.android.gms:play-services-ads:$supportedAdmob")
}

در غیر اینصورت با خطای Error inflating class com.google.android.gms.ads.nativead.NativeAdView Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "com.google.android.gms.ads.nativead.NativeAdView مواجه می‌شوید.

تنظیمات Gradle

در قسمت dependencies فایل build.gradle شبکه‌های تبلیغاتی که مایل هستید را مطابق زیر اضافه کنید.

نکته: این فایل در آدرس android/app/build.gradle موجود است

dependencies {
  //.......
  //for adMob
  // For 20.0.0 and later <meta-data> tag is needed
  // For lower versions meta-data tag is not needed
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:22.6.0'
  //for unityAds
  implementation 'com.unity3d.ads:unity-ads:4.9.2'
  //for chartboost
  implementation 'com.chartboost:chartboost-sdk:8.2.1'
  implementation ("com.google.android.gms:play-services-base:17.6.0"){
    exclude group: 'com.android.support'
  }
  implementation ("com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.0.0"){
    exclude group: 'com.android.support'
  }
  
  //for applovin
  implementation 'com.applovin:applovin-sdk:12.4.0'
  
  // For Mintegral - NOTE: Add custom repository (explained after this)
  implementation "com.mbridge.msdk.oversea:mbbanner:16.6.71"
  implementation "com.mbridge.msdk.oversea:reward:16.6.71"
  implementation "com.mbridge.msdk.oversea:newinterstitial:16.6.71"
  implementation "com.mbridge.msdk.oversea:mbbid:16.6.71"
}

همچنین بسته به ادنتورک اضافه شده بایستی repository مورد استفاده برای دانلود آنهایی که از mavenCentral استفاده نمی‌کنند، نیز اضافه شود:

allprojects { 
  repositories {
    //....

    // TapsellPlus, Tapsell, ...
    mavenCentral()
    
    // Old libraries
    jcenter()

    // Mintegral - This will lead to 403 even with Shecan and FOD. Needs a strong VPN protocol
    maven {
      url "https://dl-maven-android.mintegral.com/repository/mbridge_android_sdk_oversea"
    }
  } 
}

برای اضافه‌کردن مینتگرال نیاز به VPN یا پراکسی با پروتکل مناسب مانند Kerio یا OpenVPN دارید. در حال حاضر این سرورها توسط شکن یا FOD پشتیبانی نمی‌شوند

برای استفاده از شبکه‌ی تبلیغاتی Unity Ads می‌بایست minSDK اپلیکیشن خود را ۱۹ قرار دهید. و یا این که خط زیر را به فایل AndroidManifest.xml پروژه‌تان اضافه نمایید.

این خط به منظور جلوگیری از وقوع خطا برای بیلد شدن پروژه‌ی با minSDK کم‌تر از ۱۹ می‌باشد. از آن‌جا که تپسل پلاس به شکل هوشمند مانع نمایش تبلیغ Unity Ads به اندرویدهای با API Level کم‌تر از ۱۹ می‌شود، مشکلی برای آن دسته از کاربرانتان که نسخه‌ی اندروید قدیمی دارند پیش نمی‌آید. امّا حتما لازم است یک بار به روی چنین دستگاه‌هایی شبکه‌ی تبلیغاتی Unity Ads را با استفاده از تبلیغ‌گاه تستی موجود در این لینک تست نمایید.

<uses-sdk tools:overrideLibrary="com.unity3d.ads" />

نسخه‌های ادموب

نسخه‌ی تپسل‌پلاسنسخه‌ی ادموبتاریخ اتمام پشتیبانیتاریخ اتمام دریافت تبلیغ
2.2.622.6.0Q1 2025Q2 2026
2.2.0, 2.2.421.5.0Q1 2024Q2 2025
2.1.7, 2,1,820.6.0Q1 2023Q2 2024
2.1.4, 2.1.5, 2.1.620.4.0Q1 2023Q2 2024
2.1.320.2.0Q1 2023Q2 2024
2.1.0, 2.1.219.8.0September 30, 2022Q2 2023
1.2.619.6.0September 30, 2022Q2 2023

نسخه‌های تپسل پلاس قدیمی‌تر از ۱.۲.۶ را حتما به نسخه‌های جدیدتر آپدیت نمایید.

همچنین می‌توانید اطلاعات بیش‌تر در مورد تاریخ اتمام پشتیبانی و یا اتمام دریافت تبلیغ از شبکه‌ی تبلیغاتی ادموب را در این لینک مشاهده نمایید.