تبلیغات آنی در ReactNative

برای پیاده سازی تبلیغات آنی به صورت زیر اقدام کنید.

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغ‌گاه از نوعی که مایل هستید بسازید.

درخواست تبلیغ

با اجرای کد زیر میتوانید درخواست یک تبلیغ بدهید.

TapsellPlus.requestInterstitialAd(ZONE_ID)
  .then((responseId) => {
    // Save the responseId
   })
  .catch(error => {
    // Error occurred
  });

پارامتر responseId که از promise برمیگردد برای نمایش تبلیغ مورد نیاز است. لذا آنرا ذخیره کنید

نمایش تبلیغ

با اجرای کد زیر میتوانید یک تبلیغ را نمایش بدهید.

TapsellPlus.showInterstitialAd(responseId, onOpened, onClosed, onError);

مقدار responseId از درخواست بدست می‌آید.

اکشن‌های مختلف و شرایط اجرا شدن آن‌ها در جدول زیر آمده است :

تابعتوضیحات
onOpened(data: object)فراخوانی در صورتی که تبلیغ باز شود
onClosed(data: object)فراخوانی در صورت بسته شدن پنجره‌ی تبلیغ
onError(error: object)هنگامی که هر نوع خطایی در پروسه‌ی دریافت تبلیغ بوجود بیاید