پیاده سازی تبلیغات همسان در React Native

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغگاه (zone) همسان بسازید و zoneId را زمان درخواست و نمایش تبلیغ استفاده کنید.

درخواست تبلیغ

با روش زیر درخواست تبلیغ بدهید.

let zoneId = "theZoneIdYouHave";
TapsellPlus.requestNativeAd(zoneId).then(responseId => {
  // Save the responseId -- You need it to show the ad
})
.catch(error => {
  // Do on Error
});

خروجی تابع یک Promise است که در صورت resolve شدن یک responseId برمیگرداند.

این شناسه برای نمایش تبلیغ مورد نیاز است.

نمایش تبلیغ

TapsellPlus.showNativeAd(responseId, onOpened, onError);
پارامترتوضیحات
responseIdشناسه‌ی دریافتی از تابع درخواست
onOpened(data: object)در صورت موفقیت آمیز بودن، دیتای لازم با فرمت جدول بعدی در ورودی این کالبک خواهد بود
onError(errorMessage: object)در صورت رخداد هر گونه خطا

برای نمایش تبلیغ، می‌بایست از فیلدهای موجود در آبجکت adData و استفاده کنید.

توضیحاتتابع
شناسه تبلیغad_id : string
عنوان تبلیغtitle : string
توضیحات تبلیغdescription : string
متن دعوت کننده از کاربر به کلیک/نصبcall_to_action_text : string
آدرس آیکون تبلیغicon_url
تصویر افقی تبلیغportrait_static_image_url
تصویر عمودی تبلیغlandscape_static_image_url

باز کردن تبلیغ

برای باز کردن تبلیغ، هنگامی که کاربر روی آن کلیک می‌کند، از تابع زیر استفاده کنید.

TapsellPlus.nativeAdClicked(responseId);