تبلیغات جایزه‌ای در ReactNative

برای پیاده سازی تبلیغات جایزه‌ای به صورت زیر اقدام کنید

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغ‌گاه از نوعی که مایل هستید بسازید.

درخواست تبلیغ

با اجرای کد زیر می‌توانید درخواست یک تبلیغ بدهید.

متد مورد نظر یک Promise برمی‌گرداند که این در درون خود یک responseId دارد. از این responseId برای نمایش تبلیغ استفاده می‌شود. لذا بایستی آنرا ذخیره کنید.

let zoneId = "theZoneIdYouHave";
TapsellPlus.requestRewardedVideoAd(zoneId).then(responseId => {
  // Save the responseId -- You need it to show the ad
})
.catch(error => {
  // Do on Error
});

// Using Async/await

let responseId = await TapsellPlus.requestRewardedVideoAd(zoneId);

ورودی اول zoneId برابر با شناسه تبلیغ‌گاهی هست که در پنل ساخته‌اید.

اکشن‌های مختلف و شرایط اجرا شدن آن‌ها در جدول زیر آمده است:

تابعتوضیحات
Promise.resolve(responseId)در صورتی که تبلیغ بدون مشکل آماده‌ی نمایش شود شناسه‌ی درخواست برمیگردد
Promise.reject(error)هنگامی که هر نوع خطایی در پروسه‌ی دریافت تبلیغ بوجود بیاید

نمایش تبلیغ

با اجرای کد زیر میتوانید یک تبلیغ را نمایش بدهید.

TapsellPlus.showRewardedVideoAd(responseId, onOpened, onClosed, onRewarded, onError);

شناسه‌ی responseId برابر مقداری ست که هنگام درخواست تبلیغ از promise به دست می‌آید

اکشن‌های مختلف و شرایط اجرا شدن آن‌ها در جدول زیر آمده است :

تابعتوضیحات
onOpened(data: object)زمانی که تبلیغ دریافت شده و آماده‌ی نمایش باشد
onClosed(data: object)زمانی که پنجره تبلیغ بسته شود. این اکشن به منزله پایان تبلیغ نمی‌باشد
onRewarded(data: object)زمانی که تبلیغ به طور کامل نمایش داده شده و باید جایزه به کاربر تعلق بگیرد
onError(error: object)هنگامی که هر نوع خطایی در پروسه‌ی دریافت تبلیغ بوجود بیاید