پیاده سازی تبلیغات همسان در یونیتی

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغگاه (zone) همسان بسازید و zoneId را زمان درخواست و نمایش تبلیغ استفاده کنید.

درخواست تبلیغ

با کمک متد TapsellPlus.requestNativeBanner و به روش زیر درخواست تبلیغ بدهید.

TapsellPlus.requestNativeBanner (CONTEXT, ZONE_ID,
  (TapsellPlusNativeBannerAd result) => {
   Debug.Log ("on response");
   //showing ad
   nativeAd = result;
  },
  (TapsellError error) => {
   Debug.Log ("Error " + error.message);
  }
 );

نمایش تبلیغ

متغیر برگردانده شده در onRequestResponse() محتوای تبلیغ بوده و برای نمایش هر کدام، می‌بایستی آن را در یک GameObject استفاده نمایید.

VariableTypeUsage
titlestringعنوان تبلیغ
descriptionstringتوضیحات
landscapeBannerImageTexture2Dتصویر تبلیغ
callToActionTextstringمتن دکمه کلیک

به عنوان مثال اگر یک GameObject از نوع RawImage به نام adImage در اختیار دارید، به کمک تکه کد زیر می‌توانید تصویر تبلیغ را در آن نمایش دهید:

...
// Get nativeAd in onRequestRespons
adImage.texture = nativeAd.landscapeBannerImage;
...

باز کردن تبلیغ

برای باز کردن تبلیغ می‌باید ابتدا به هر کدام از GameObjectهایی که در مرحله‌ی پیش ایجاد کرده‌اید، یک Component از جنس Box Collider اضافه کنید و سپس Game Object را از طریق متدهای زیر به تپسل‌پلاس معرفی کنید.

دقت کنید که برای هر کدام از Game Objectها تیک Raycast Target را زده باشید به جز Button که تیک Raycast Target را از کامپوننت Image آن باید بردارید.

MethodRegister
RegisterHeadlineTextGameObjectعنوان تبلیغ
RegisterBodyTextGameObjectتوضیحات
RegisterImageGameObjectتصویر تبلیغ
RegisterCallToActionGameObjectمتن دکمه کلیک
...
nativeAd.RegisterImageGameObject(adImage.gameObject);
...

برای راهنمایی بیش‌تر می‌توانید از پروژه‌های نمونه‌ی ما بر روی Github استفاده نمایید.