پیاده سازی تبلیغات همسان در یونیتی

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغگاه (zone) همسان بسازید و zoneId را زمان درخواست و نمایش تبلیغ استفاده کنید.

درخواست تبلیغ

با کمک متد TapsellPlus.requestNativeBanner و به روش زیر درخواست تبلیغ بدهید.

TapsellPlus.requestNativeBanner (CONTEXT, ZONE_ID,
  (TapsellPlusNativeBannerAd result) => {
   Debug.Log ("on response");
   //showing ad
  },
  (TapsellError error) => {
   Debug.Log ("Error " + error.message);
  }
 );

نمایش تبلیغ

متغیر برگردانده شده در on response محتویات تبلیغ هست و برای نمایش تبلیغ باید مطابق جدول زیر ازش استفاده کنید.

functionusage
getTitle()عنوان تبلیغ
getDescription()توضیحات
getIcon()آیکن
getLandscapeBannerImage()تصویر افقی
getPortraitBannerImage()تصویر عمودی
getCallToAction()متن دکمه کلیک

باز کردن تبلیغ

برای باز کردن تبلیغ، هنگامی که کاربر روی آن کلیک می‌کند، از تابع زیر استفاده کنید.

nativeAd.clicked ();