تبلیغات جایزه‌ای و آنی در یونیتی

پیاده سازی تبلیغات جایزه‌ای و آنی (هم ویدیو‌ و هم بنری) به یک صورت است. فقط کافی است نوع تبلیغگاه را از پنل انتخاب کنید.

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغ‌گاه از نوعی که مایل هستید بسازید.

درخواست تبلیغ

با اجرای کد زیر می‌توانید درخواست یک تبلیغ بدهید.

public void Request () {
  TapsellPlus.RequestRewardedVideoAd (ZONE_ID,

			tapsellPlusAdModel => {
				Debug.Log ("on response " + tapsellPlusAdModel.responseId);
				_responseId = tapsellPlusAdModel.responseId;
			},
			error => {
				Debug.Log ("Error " + error.message);
			}
		);
}

ورودی اول ZONE_ID برابر با شناسه تبلیغ‌گاهی هست که در پنل ساخته‌اید.
برای تبلیغ آنی از متد TapsellPlus.RequestInterstitialAd استفاده کنید.

اگر تمایل دارید در کالبک error مجددا درخواست تبلیغ کنید، حتما این کار را به کمک متغیری به عنوان شمارنده انجام دهید. زیرا به کمک آن متغیر می‌توانید محدودیت تعداد دفعات را برای درخواست لحاظ کنید. به عنوان مثال وقتی این جایگاه تبلیغاتی را از پنل غیرفعال نمودید، اگر بدون محدود کردن دفعات، هر بار در کالبک error مجددا درخواست تبلیغ دهید، برنامه‌تان در یک حلقه‌ی بی‌نهایت می‌افتد و عملکرد آن مختل می‌شود.

نمایش تبلیغ

بعد از اجرای متد response و دریافت پارامتر responseId تبلیغ آماده نمایش است و می‌توانید مطابق روش زیر آن را نمایش دهید.

public void Show () {
  TapsellPlus.ShowRewardedVideoAd(_responseId,

			tapsellPlusAdModel => {
				Debug.Log ("onOpenAd " + tapsellPlusAdModel.zoneId);
			},
			tapsellPlusAdModel => {
				Debug.Log ("onReward " + tapsellPlusAdModel.zoneId);
			},
			tapsellPlusAdModel => {
				Debug.Log ("onCloseAd " + tapsellPlusAdModel.zoneId);
			},
			error => {
				Debug.Log ("onError " + error.errorMessage);
			}
		);
}

برای تبلیغ آنی از متد TapsellPlus.ShowInterstitialAd استفاده کنید. همچنین در تبلیغ آنی نیازی به کالبک onReward ندارید و می‌توانید آن را پاک کنید.