تبلیغات جایزه‌ای و آنی در یونیتی

پیاده سازی تبلیغات جایزه‌ای و آنی (هم ویدیو‌ و هم بنری) به یک صورت است. فقط کافی است نوع تبلیغگاه را از پنل انتخاب کنید.

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغ‌گاه از نوعی که مایل هستید بسازید.

درخواست تبلیغ

با اجرای کد زیر میتوانید درخواست یک تبلیغ بدهید.

public void Request () {
 TapsellPlus.requestRewardedVideo (ZONE_ID,
  (string zoneId) => {
   Debug.Log ("on response " + zoneId);
  },
  (TapsellError error) => {
   Debug.Log ("Error " + error.message);
  }
 );
}

ورودی اول ZONE_ID برابر با شناسه تبلیغ‌گاهی هست که در پنل ساخته‌اید.

نمایش تبلیغ

بعد از اجرای متد response تبلیغ آماده نمایش است و میتوانید مطابق روش زیر نمایش دهید.

public void Show () {
 TapsellPlus.showAd (ZONE_ID,
  (string zoneId) => {
   Debug.Log ("onOpenAd " + zoneId);
  },
  (string zoneId) => {
   Debug.Log ("onCloseAd " + zoneId);
  },
  (string zoneId) => {
   Debug.Log ("onReward " + zoneId);
  },
  (TapsellError error) => {
   Debug.Log ("onError " + error.message);
  }
 );
}