سایر شبکه‌های تبلیغاتی

سایر شبکه‌های تبلیغاتی رو میتوانید مطابق این آموزش به پروژه اضافه کنید. همچنین با روش‌های تست گفته شده مطمعن شوید به درستی پیاده شده‌اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر ad network میتوانید با همکاران ما در تیم رسانه از قسمت پشتیبانی صحبت کنید.

تنظیمات Gradle

در قسمت dependencies فایل build.gradle شبکه‌های تبلغاتی که مایل هستید را مطابق زیر اضافه کنید.

dependencies {
  .......
  //for adMob
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:17.2.1'

  //for unityAds
  implementation 'com.unity3d.ads:unity-ads:3.0.0'

  //for chartboost
  implementation 'ir.tapsell.sdk:chartboost-sdk-android:7.3.1'

  //for facebook
  implementation 'com.facebook.android:audience-network-sdk:5.3.0'
  implementation 'com.facebook.android:facebook-android-sdk:5.2.0'
  
  //for adcolony
  implementation 'com.adcolony:sdk:3.3.11'
  
  //for applovin
  implementation 'com.applovin:applovin-sdk:9.7.2'
  
  //for vungle
  implementation 'com.vungle:publisher-sdk-android:6.4.11'
  .....
}

برای adcolony لازم هست ریپازیتوری زیر به build.gradle پروژه اضافه شود.

allprojects { 
  repositories {
    ....
    maven { 
      url "https://adcolony.bintray.com/AdColony"
    }
    ....
  } 
}