سایر شبکه‌های تبلیغاتی

سایر شبکه‌های تبلیغاتی رو میتوانید مطابق این آموزش به پروژه اضافه کنید. همچنین با روش‌های تست گفته شده مطمئن شوید به درستی پیاده شده‌اند.

تنظیمات Gradle

در قسمت dependencies فایل build.gradle شبکه‌های تبلغاتی که مایل هستید را مطابق زیر اضافه کنید.

dependencies {
  .......
  //for adMob
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:17.2.1'

  //for unityAds
  implementation 'com.unity3d.ads:unity-ads:3.0.0'

  //for chartboost
  implementation 'ir.tapsell.sdk:chartboost-sdk-android:7.3.1'

  //for facebook
  implementation 'com.facebook.android:audience-network-sdk:5.3.0'
  implementation 'com.facebook.android:facebook-android-sdk:5.2.0'
  
  //for adcolony
  implementation 'com.adcolony:sdk:3.3.11'
  
  //for applovin
  implementation 'com.applovin:applovin-sdk:9.7.2'
  
  //for vungle
  implementation 'com.vungle:publisher-sdk-android:6.4.11'
  .....
}

برای adcolony لازم هست ریپازیتوری زیر به build.gradle پروژه اضافه شود.

allprojects { 
  repositories {
    ....
    maven { 
      url "https://adcolony.bintray.com/AdColony"
    }
    ....
  } 
}