سایر شبکه‌های تبلیغاتی

سایر شبکه‌های تبلیغاتی رو می‌توانید مطابق این آموزش به پروژه اضافه کنید. همچنین با روش‌های تست گفته شده مطمئن شوید به درستی پیاده شده‌اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر شبکه‌ی تبلیغاتی می‌توانید با همکاران ما در تیم رسانه از قسمت پشتیبانی صحبت کنید.

افزودن شبکه های تبلیغاتی در تپسل پلاس ۲.۱.۸ به بالا

اضافه کردن ادموب

۱. ابتدا unitypackage گوگل ادموب را از این لینک دریافت نمایید.

نکته: آخرین نسخه تست شده ادموب نسخه 8.3.0 می‌باشد.

۲. سپس unitypackage مربوط به تبلیغات نیتیو ادموب را از این لینک دریافت نمایید.

۳. سپس اپ آیدی گوگل خود را از مسیر Assets/GoogleMobileAds/Settings، مطابق عکس زیر اضافه کنید GoogleAppID

۴. پروژه خود را بیلد و سپس اجرا کنید

اضافه کردن یونیتی ادز و سایر شبکه های تبلیغاتی

۱. فایل Assets\TapsellPlus\Editor\TapsellPlusDependencies.xml را باز کنید و ادنتورک مد نظر خود را مطابق زیر اضافه کنید

  <dependencies>
   <androidPackages>
  
      <!-- AdMob -->
      <androidPackage spec="com.google.android.gms:play-services-ads:22.1.0"/>
  
      <!-- UnityAds -->
      <androidPackage spec="com.unity3d.ads:unity-ads:4.6.1"/>
  
      <!-- ChartBoost -->
      <androidPackage spec="com.chartboost:chartboost-sdk:8.2.1"/>
  
      <!-- AdColony -->
      <androidPackage spec="com.adcolony:sdk:4.6.5"/>
  
      <!-- AppLovin -->
      <androidPackage spec="com.applovin:applovin-sdk:11.8.2"/>
  
      <!-- Mintegral - make sure you uncomment the custom repository down below -->
      <androidPackage spec="com.mbridge.msdk.oversea:videojs:16.4.41"/>
      <androidPackage spec="com.mbridge.msdk.oversea:mbbanner:16.4.41"/>
      <androidPackage spec="com.mbridge.msdk.oversea:mbjscommon:16.4.41"/>
      <androidPackage spec="com.mbridge.msdk.oversea:playercommon:16.4.41"/>
      <androidPackage spec="com.mbridge.msdk.oversea:reward:16.4.41"/>
      <androidPackage spec="com.mbridge.msdk.oversea:videocommon:16.4.41"/>
      <androidPackage spec="com.mbridge.msdk.oversea:same:16.4.41"/>
      <androidPackage spec="com.mbridge.msdk.oversea:interstitialvideo:16.4.41"/>
  
      <repositories>
        <!-- Add this for Mintegral usage. NOTE: Repository will result in 403. Make sure you're using VPN or Proxy to circumvent it -->
        <repository>https://dl-maven-android.mintegral.com/repository/mbridge_android_sdk_oversea</repository>
      </repositories>
   </androidPackages>
  </dependencies>

۲. پروژه خود را بیلد و سپس اجرا کنید

افزودن شبکه های تبلیغاتی در تپسل پلاس ۲.۱.۷ به پایین

نکات مهم برای استفاده از AdMob

۱. برای استفاده از ادنتورک Google AdMob SDK (نسخه‌ی 20.0.0 به بعد) بایستی App ID آنرا در مانیفست اپلیکیشن قرار دهید.
لازم به ذکر است در صورت عدم وجود این تگ در مانیفست خطای The Google Mobile Ads SDK was initialized incorrectly. رخ خواهد داد

برای اضافه کردن App ID ابتدا از یکی از راه‌های زیر این شناسه را از تپسل دریافت کنید (پیش از دریافت شناسه، شرایط فعال‌سازی شبکه‌های تبلیغاتی خارجی را در این لینک مطالعه نمایید):

 • ارسال ایمیل به publishers [at] tapsell.ir
 • ارسال تیکت به دپارتمان ناشرین
 • تماس با شماره تلفن 5-88206893 (داخلی ۳ - ناشرین)

سپس شناسه‌ی مورد نظر را با فرمت زیر در فایل Assets/Plugins/Android/AndroidManifest.xml قرار دهید:

<meta-data
      android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
      android:value="ca-app-pub-x~y"/>

به جای ca-app-pub-x~y شناسه‌ی خود را قرار دهید

که در نهایت این تگ در فرمت زیر در مانیفست قرار خواهد گرفت:

<manifest>
  <application>

    <!-- Rest of the manifest content -->

    <!-- Sample AdMob app ID: ca-app-pub-3940256099942544~3347511713 -->
    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
      android:value="YOUR_APP_ID"/>
  </application>
</manifest>

۲. برای استفاده از ادنتورک Google AdMob SDK لازم است وابستگی play-services-ads را به صورت زیر در Assets\Plugins\Android\mainTemplate.gradle قرار دهید.

dependencies {
  def supportedAdmob = "20.6.0"
  implementation("com.google.android.gms:play-services-ads:$supportedAdmob")
}

تنظیمات Gradle

در قسمت dependencies در آدرس Assets\Plugins\Android\mainTemplate.gradle شبکه‌های تبلیغاتی که مایل هستید را مطابق الگوی زیر اضافه کنید.

dependencies {
  .......
  // for AdMob
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:20.6.0'
  // for UnityAds
  implementation 'com.unity3d.ads:unity-ads:4.3.0'
  // for Chartboost
  implementation 'com.chartboost:chartboost-sdk:8.2.1'
  // for AdColony
  implementation 'com.adcolony:sdk:4.6.5'
  // for Applovin
  implementation 'com.applovin:applovin-sdk:10.3.4'  // For Mintegral - NOTE: Add custom repository (explained after this)
  implementation "com.mbridge.msdk.oversea:videojs:16.3.91"
  implementation "com.mbridge.msdk.oversea:mbbanner:16.3.91"
  implementation "com.mbridge.msdk.oversea:mbjscommon:16.3.91"
  implementation "com.mbridge.msdk.oversea:playercommon:16.3.91"
  implementation "com.mbridge.msdk.oversea:reward:16.3.91"
  implementation "com.mbridge.msdk.oversea:videocommon:16.3.91"
  implementation "com.mbridge.msdk.oversea:same:16.3.91"
  implementation "com.mbridge.msdk.oversea:interstitialvideo:16.3.91"
  .....
}

همچنین بسته به ادنتورک اضافه شده بایستی repository مورد استفاده برای دانلود آنهایی که از mavenCentral استفاده نمی‌کنند، نیز اضافه شود:

allprojects { 
  repositories {
    //....

    // TapsellPlus, Tapsell, ...
    mavenCentral()

    // Old libraries
    jcenter()

    // Mintegral - This will lead to 403 even with Shecan and FOD. Needs a strong VPN protocol
    maven {
      url "https://dl-maven-android.mintegral.com/repository/mbridge_android_sdk_oversea"
    }
    
  } 
}

تنظیمات Resolver

هر شبکه‌ی تبلیغاتی که مایل هستید را مطابق الگوی زیر در آدرس Assets\TapsellPlus\Editor\TapsellPlusDependencies.xml قرار دهید.

<dependencies>
 <androidPackages>
   
    <!-- AdMob -->
    <androidPackage spec="com.google.android.gms:play-services-ads:22.1.0"/>

    <!-- UnityAds -->
    <androidPackage spec="com.unity3d.ads:unity-ads:4.6.1"/>

    <!-- ChartBoost -->
    <androidPackage spec="com.chartboost:chartboost-sdk:8.2.1"/>

    <!-- AdColony -->
    <androidPackage spec="com.adcolony:sdk:4.6.5"/>

    <!-- AppLovin -->
    <androidPackage spec="com.applovin:applovin-sdk:11.8.2"/>

    <!-- Mintegral - make sure you uncomment the custom repository down below -->
    <androidPackage spec="com.mbridge.msdk.oversea:videojs:16.4.41"/>
    <androidPackage spec="com.mbridge.msdk.oversea:mbbanner:16.4.41"/>
    <androidPackage spec="com.mbridge.msdk.oversea:mbjscommon:16.4.41"/>
    <androidPackage spec="com.mbridge.msdk.oversea:playercommon:16.4.41"/>
    <androidPackage spec="com.mbridge.msdk.oversea:reward:16.4.41"/>
    <androidPackage spec="com.mbridge.msdk.oversea:videocommon:16.4.41"/>
    <androidPackage spec="com.mbridge.msdk.oversea:same:16.4.41"/>
    <androidPackage spec="com.mbridge.msdk.oversea:interstitialvideo:16.4.41"/>

    <repositories>
      <!-- Add this for Mintegral usage. NOTE: Repository will result in 403. Make sure you're using VPN or Proxy to circumvent it -->
      <repository>https://dl-maven-android.mintegral.com/repository/mbridge_android_sdk_oversea</repository>
    </repositories>
 </androidPackages>
</dependencies>

برای استفاده از شبکه‌ی تبلیغاتی Unity Ads می‌بایست minSDK اپلیکیشن خود را ۱۹ قرار دهید. و یا این که خط زیر را به فایل AndroidManifest.xml پروژه‌تان اضافه نمایید.

این خط به منظور جلوگیری از وقوع خطا برای بیلد شدن پروژه‌ی با minSDK کم‌تر از ۱۹ می‌باشد. از آن‌جا که تپسل پلاس به شکل هوشمند مانع نمایش تبلیغ Unity Ads به اندرویدهای با API Level کم‌تر از ۱۹ می‌شود، مشکلی برای آن دسته از کاربرانتان که نسخه‌ی اندروید قدیمی دارند پیش نمی‌آید. امّا حتما لازم است یک بار به روی چنین دستگاه‌هایی شبکه‌ی تبلیغاتی Unity Ads را با استفاده از تبلیغ‌گاه تستی موجود در این لینک تست نمایید.

<uses-sdk tools:overrideLibrary="com.unity3d.ads" />

نسخه‌های ادموب

نسخه‌ی تپسل‌پلاسنسخه‌ی ادموبتاریخ اتمام پشتیبانیتاریخ اتمام دریافت تبلیغ
2.2.022.1.0Q1 2025Q2 2026
2.1.7, 2.1.820.6.0Q1 2023Q2 2024
2.1.4, 2.1.5, 2.1.620.4.0Q1 2023Q2 2024
2.1.320.2.0Q1 2023Q2 2024
2.1.0, 2.1.219.8.0September 30, 2022Q2 2023
1.2.619.6.0September 30, 2022Q2 2023

نسخه‌های تپسل پلاس قدیمی‌تر از ۱.۲.۶ را حتما به نسخه‌های جدیدتر آپدیت نمایید.

همچنین می‌توانید اطلاعات بیش‌تر در مورد تاریخ اتمام پشتیبانی و یا اتمام دریافت تبلیغ از شبکه‌ی تبلیغاتی ادموب را در این لینک مشاهده نمایید.