سایر شبکه‌های تبلیغاتی

سایر شبکه‌های تبلیغاتی رو میتوانید مطابق این آموزش به پروژه اضافه کنید. همچنین با روش‌های تست گفته شده مطمئن شوید به درستی پیاده شده‌اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر ad network می‌توانید با همکاران ما در تیم رسانه از قسمت پشتیبانی صحبت کنید.

تنظیمات Gradle

در قسمت dependencies فایل build.gradle شبکه‌های تبلیغاتی که مایل هستید را مطابق الگوی زیر اضافه کنید.

dependencies {
  .......
  // for AdMob
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:19.6.0'

  // for UnityAds
  implementation 'com.unity3d.ads:unity-ads:3.5.1'

  // for Chartboost
  implementation 'com.chartboost:chartboost-sdk:8.1.0'
  implementation ("com.google.android.gms:play-services-base:17.5.0"){
    exclude group: 'com.android.support'
  }
  implementation ("com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.0.0"){
    exclude group: 'com.android.support'
  }
  
  // for Adcolony
  implementation 'com.adcolony:sdk:4.3.0'
  implementation ("com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.0.0"){
    exclude group: 'com.android.support'
  }
  
  // for Applovin
  implementation 'com.applovin:applovin-sdk:9.7.2'
  .....
}

برای adcolony و chartboost لازم هست ریپازیتوری‌های زیر به build.gradle پروژه اضافه شوند.

allprojects { 
  repositories {
    ....
    maven { 
      url "https://adcolony.bintray.com/AdColony"
    }
    maven {
      url "https://chartboostmobile.bintray.com/Chartboost"
    }
    ....
  } 
}

تنظیمات Resolver

هر شبکه‌ی تبلیغاتی که مایل هستید را مطابق الگوی زیر در فایل TapsellPlusDependencies.xml قرار دهید.

<dependencies>
 <androidPackages>

  // for AdMob
  <androidPackage spec="com.google.android.gms:play-services-ads:19.5.0">
  </androidPackage>

  // for Unity Ads
  <androidPackage spec="com.unity3d.ads:unity-ads:3.5.1">
  </androidPackage>

  // for Chartboost
  <androidPackage spec="com.chartboost:chartboost-sdk:8.1.0">
   <repositories>
    <repository>https://chartboostmobile.bintray.com/Chartboost</repository>
   </repositories>
  </androidPackage>
  <androidPackage spec="com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.0.0">
  </androidPackage>
  <androidPackage spec="com.google.android.gms:play-services-base:17.5.0">
  </androidPackage>

  // for Applovin
  <androidPackage spec="com.applovin:applovin-sdk:9.7.2">
  </androidPackage>

  // for AdColony
  <androidPackage spec="com.adcolony:sdk:4.3.0">
   <repositories>
    <repository>https://adcolony.bintray.com/AdColony</repository>
   </repositories>
  </androidPackage>
  <androidPackage spec="com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.0.0">
  </androidPackage>
  
 </androidPackages>
</dependencies>

دقت کنید که برای استفاده از شبکه تبلیغاتی Unity Ads می‌بایستی Min SDK پروژه را 19 قرار دهید. در غیر این صورت از API Level 16 توسط تپسل‌پلاس پشتیبانی می‌شود.