سایر شبکه‌های تبلیغاتی

سایر شبکه‌های تبلیغاتی رو می‌توانید مطابق این آموزش به پروژه اضافه کنید. همچنین با روش‌های تست گفته شده مطمئن شوید به درستی پیاده شده‌اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر شبکه‌ی تبلیغاتی می‌توانید با همکاران ما در تیم رسانه از قسمت پشتیبانی صحبت کنید.

افزودن شبکه های تبلیغاتی در تپسل پلاس

اضافه کردن ادموب

۱. ابتدا unitypackage گوگل ادموب را از این لینک دریافت نمایید.

نکته: آخرین نسخه تست شده ادموب نسخه 8.3.0 می‌باشد.

۲. سپس unitypackage مربوط به تبلیغات نیتیو ادموب را از این لینک دریافت نمایید.

۳. سپس اپ آیدی گوگل خود را از مسیر Assets/GoogleMobileAds/Settings، مطابق عکس زیر اضافه کنید GoogleAppID

۴. پروژه خود را بیلد و سپس اجرا کنید

اضافه کردن سایر شبکه های تبلیغاتی

فایل Assets\TapsellPlus\Editor\TapsellPlusDependencies.xml را باز کنید و ادنتورک مد نظر خود را مطابق زیر اضافه کنید


<dependencies>
 <androidPackages>

  <!-- AdMob -->
  <androidPackage spec="com.google.android.gms:play-services-ads:22.6.0"/>

  <!-- UnityAds -->
  <androidPackage spec="com.unity3d.ads:unity-ads:4.9.2"/>

  <!-- ChartBoost -->
  <androidPackage spec="com.chartboost:chartboost-sdk:8.2.1"/>

  <!-- AppLovin -->
  <androidPackage spec="com.applovin:applovin-sdk:12.4.0"/>

  <!-- Mintegral - make sure you uncomment the custom repository down below -->
  <androidPackage spec="com.mbridge.msdk.oversea:mbbanner:16.6.71"/>
  <androidPackage spec="com.mbridge.msdk.oversea:reward:16.6.71"/>
  <androidPackage spec="com.mbridge.msdk.oversea:newinterstitial:16.6.71"/>
  <androidPackage spec="com.mbridge.msdk.oversea:mbbid:16.6.71"/>

  <repositories>
   <!-- Add this for Mintegral usage. NOTE: Repository will result in 403. Make sure you're using VPN or Proxy to circumvent it -->
   <repository>https://dl-maven-android.mintegral.com/repository/mbridge_android_sdk_oversea</repository>
  </repositories>
 </androidPackages>
</dependencies>

برای استفاده از شبکه‌ی تبلیغاتی Unity Ads می‌بایست minSDK اپلیکیشن خود را ۱۹ قرار دهید. و یا این که خط زیر را به فایل AndroidManifest.xml پروژه‌تان اضافه نمایید.

این خط به منظور جلوگیری از وقوع خطا برای بیلد شدن پروژه‌ی با minSDK کم‌تر از ۱۹ می‌باشد. از آن‌جا که تپسل پلاس به شکل هوشمند مانع نمایش تبلیغ Unity Ads به اندرویدهای با API Level کم‌تر از ۱۹ می‌شود، مشکلی برای آن دسته از کاربرانتان که نسخه‌ی اندروید قدیمی دارند پیش نمی‌آید. امّا حتما لازم است یک بار به روی چنین دستگاه‌هایی شبکه‌ی تبلیغاتی Unity Ads را با استفاده از تبلیغ‌گاه تستی موجود در این لینک تست نمایید.


<uses-sdk tools:overrideLibrary="com.unity3d.ads"/>

نسخه‌های ادموب

نسخه‌ی تپسل‌پلاسنسخه‌ی ادموبتاریخ اتمام پشتیبانیتاریخ اتمام دریافت تبلیغ
2.2.522.6.0Q1 2025Q2 2026
2.1.7, 2.1.820.6.0Q1 2023Q2 2024
2.1.4, 2.1.5, 2.1.620.4.0Q1 2023Q2 2024
2.1.320.2.0Q1 2023Q2 2024
2.1.0, 2.1.219.8.0September 30, 2022Q2 2023
1.2.619.6.0September 30, 2022Q2 2023

همچنین می‌توانید اطلاعات بیش‌تر در مورد تاریخ اتمام پشتیبانی و یا اتمام دریافت تبلیغ از شبکه‌ی تبلیغاتی ادموب را در این لینک مشاهده نمایید.