تبلیغات جایزه‌ای و آنی در اندروید

پیاده‌سازی تبلیغات جایزه‌ای و آنی (هم ویدیو‌ و هم بنری) به یک صورت است. فقط کافی است نوع تبلیغگاه را از پنل انتخاب کنید.

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغ‌گاه از نوعی که مایل هستید بسازید.

درخواست تبلیغ

با اجرای کد زیر می‌توانید درخواست یک تبلیغ بدهید.

Tapsell.requestAd(CONTEXT,
    ZONE_ID,
    new TapsellAdRequestOptions(),
    new TapsellAdRequestListener() {
      @Override
      public void onAdAvailable(String adId) {
      }

      @Override
      public void onError(String message) {
      }
    });

ورودی اول CONTEXT میباشد.
ورودی دوم ZONE_ID برابر با شناسه تبلیغ‌گاهی هست که در پنل ساخته‌اید.
ورودی سوم OPTIONS از نوع TapsellAdRequestOptions است. تنظیمات زمان درخواست تبلیغ را از این طریق می‌توانید انجام بدهید.
ورودی چهارم از نوع TapsellAdRequestListener است.

متدهای TapsellAdRequestListener مطابق جدول زیر است و نتیجه درخواست تبلیغ با کمک این بخش برمیگردد.

عملکردمتد
تبلیع آماده نمایش است و شناسه تبلیغ در متغییر adId قرار دارد.onAdAvailable
خطایی رخ داده از طریق message می‌توانید خطا را ببینید.onError

اگر تمایل دارید در کالبک onError مجددا درخواست تبلیغ کنید، حتما این کار را به کمک متغیری به عنوان شمارنده انجام دهید. زیرا به کمک آن متغیر می‌توانید محدودیت تعداد دفعات را برای درخواست لحاظ کنید. به عنوان مثال وقتی این جایگاه تبلیغاتی را از پنل غیرفعال نمودید، اگر بدون محدود کردن دفعات، هر بار در کالبک onError مجددا درخواست تبلیغ دهید، برنامه‌تان در یک حلقه‌ی بی‌نهایت می‌افتد و عملکرد آن مختل می‌شود.

تنظیمات درخواست

با روش زیر می‌توانید نوع cache شدن ویدیو را با کمک ورودی options را تغییر دهید.

TapsellAdRequestOptions options = new TapsellAdRequestOptions();
options.setCacheType(CACHE_TYPE);

مقدار CACHE_TYPE میتواند برابر مقادیر زیر باشد.

توضیحاتمقدار
هنگام نمایش تبلیغ، شروع به دانلود ویدیو میکندTapsellAdRequestOptions.CACHE_TYPE_STREAMED
قبل از نمایش تبلیغ، ویدیو را دانلود میکندTapsellAdRequestOptions.CACHE_TYPE_CACHED

تنها زمانی از CACHE_TYPE_CACHED استفاده کنید که احتمال دیدن ویدیو توسط کاربر زیاد باشد، تا مصرف اینترنت بالا نرود.

نمایش تبلیغ

برای نمایش تبلیغ از تابغ زیر استفاده کنید.

Tapsell.showAd(CONTEXT,
    ZONE_ID,
    AD_ID,
    new TapsellShowOptions(),
    new TapsellAdShowListener() {
      @Override
      public void onOpened() {
      }

      @Override
      public void onClosed() {
      }

      @Override
      public void onError(String message) {
      }

      @Override
      public void onRewarded(boolean completed) {
      }
    });

ورودی اول CONTEXT میباشد.
ورودی دوم شناسه تبلیغ‌گاه است. ورودی سوم شناسه تبلیغ که در زمان درخواست تبلیغ توسط متد onAdAvailable داده شده است. ورودی چهارم از نوع TapsellShowOptions است. تنظیمات زمان نمایش تبلیغ را از این طریق می‌توانید انجام بدهید.
ورودی پنجم از نوع TapsellAdShowListener است. مراحل نمایش تبلیغ را از این طریق می‌توانید دریافت کنید.

متدهای TapsellAdShowListener مطابق جدول زیر است.

عملکردمتد
هنگام باز شدن تبلیغ صدا زده میشود.onOpened
هنگام بسته شدن تبلیغ صدا زده میشود.onClosed
زمانی که خطایی در پروسه نمایش تبلیغ پیش بیاید صدا زده میشود.onError
وضعیت دریافت جایزه در تبلیغات جایزه‌ای را نشان میدهد.onRewarded

تنظیمات نمایش

تنظیمات زمان نمایش را می‌توانید مطابق روش زیر با کمک ورودی showOptions تغییر دهید.

TapsellShowOptions showOptions = new TapsellShowOptions();
showOptions.setBackDisabled(true|false);
showOptions.setImmersiveMode(true|false);
showOptions.setShowDialog(true|false);
showOptions.setRotationMode(ROTATION_MODE);

به هر یک از متدهای بالا می‌توانید مقدار true یا false را بدهید تا آن قابلیت فعال یا غیر فعال بشود. مقادیر قابل انتخاب برای setRotationMode پایینتر توضیح داده شده‌اند.

کاربرد هر یک از این متدها مطابق جدول زیر است.

عملکردمتد
غیر فعال کردن دکمه بازگشت در هنگام نمایش.setBackDisabled
فعال کردن حالت Immersive هنگام نمایش.setImmersiveMode
نمایش دیالوگ اخطار هنگام بستن تبلیغ قبل از اتمام ویدیو.setShowDialog
تعیین جهت گوشی هنگام نمایش.setRotationMode

مقادیری که می‌توانید به setRotationMode بدهید مطابق جدول زیر است.

توضیحاتمقدار
عمودیTapsellShowOptions.ROTATION_LOCKED_PORTRAIT
افقیTapsellShowOptions.ROTATION_LOCKED_LANDSCAPE
بر اساس وضعیت گوشیTapsellShowOptions.ROTATION_UNLOCKED
عمودی برعکسTapsellShowOptions.ROTATION_LOCKED_REVERSED_PORTRAIT
افقی برعکسTapsellShowOptions.ROTATION_LOCKED_REVERSED_LANDSCAPE

دریافت نتیجه تبلیغ جایزه‌ای

در تبلیغات جایزه‌ای در صورتی که متفییر completed در متد onRewarded هنگام نمایش تبلیغ true باشد می‌توانید جایزه را به کاربر بدهید.