بنر استاندارد در اندروید

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغ‌گاه از نوع استاندارد بسازید.

افزودن به Layout

مشابه روش زیر تبلیغ را به layout خود اضافه کنید.

<ir.tapsell.sdk.bannerads.TapsellBannerView
  android:id="@+id/banner"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  app:tapsell_banner_type="BANNER_SIZE" />

مقدار ZONE_ID شناسه تبلیغ‌گاه هست که از پنل به آن دسترسی دارید.
مقدار BANNER_SIZE مشخص کننده اندازه بنر هست که از سطون xml جدول زیر می‌توانید مقادیر قابل قبول را ببینید.

javaxml
TapsellBannerType.BANNER_320x50banner_320x50
TapsellBannerType.BANNER_320x100banner_320x100
TapsellBannerType.BANNER_250x250banner_250x250
TapsellBannerType.BANNER_300x250banner_300x250

درخواست تبلیغ

با روش زیر می‌توانید تبلیغ را نمایش دهید.

TapsellBannerView banner = findViewById(R.id.banner);
banner.loadAd(CONTEXT, ZONE_ID, BANNER_SIZE);

باید متد loadAd از ویوای که در فایل xml از نوع TapsellBannerView ساختید را صدا بزنید.
ورودی اول context هست.
ورودی دوم شناسه تبلیغ‌گاهی هست که در پنل ساخته‌اید.
ورودی سوم سایز بنری هست که میخواهید نمایش بدهید، و از ستون java جدول بالا می‌توانید مقادیر قابل قبول را به دست بیاورید.

تعریف listener برای درخواست

مطابق کد زیر می‌توانید برای درخواست تبلیغ listener تعریف کنید.

banner.setEventListener(new TapsellBannerViewEventListener() {
  @Override
  public void onRequestFilled() {
  }

  @Override
  public void onNoAdAvailable() {
  }

  @Override
  public void onNoNetwork() {
  }

  @Override
  public void onError(String message) {
  }

  @Override
  public void onHideBannerView() {
  }
});

کاربرد هر متد مطابق جدول زیر است.

کاربردمتد
جواب درخواست برگشته و تبلیغ نمایش داده میشودonRequestFilled
تبلیغی برای نمایش موجود نیستonNoAdAvailable
امکان برقراری ارتباط با سرور نیستonNoNetwork
خطایی رخ داده متن خطا را می‌توانید از meesage ببینیدonError
هنگام مخفی شدن بنر صدا زده میشودonHideBannerView

اگر تمایل دارید در کالبک onError مجددا درخواست تبلیغ کنید، حتما این کار را به کمک متغیری به عنوان شمارنده انجام دهید. زیرا به کمک آن متغیر می‌توانید محدودیت تعداد دفعات را برای درخواست لحاظ کنید. به عنوان مثال وقتی این جایگاه تبلیغاتی را از پنل غیرفعال نمودید، اگر بدون محدود کردن دفعات، هر بار در کالبک onError مجددا درخواست تبلیغ دهید، برنامه‌تان در یک حلقه‌ی بی‌نهایت می‌افتد و عملکرد آن مختل می‌شود.

مخفی کردن بنر

با روش زیر می‌توانید بنر نمایش داده شده را مخفی کنید.

banner.hideBannerView();

با روش زیر می‌توانید بنر مخفی شده رانمایش دهید.

banner.showBannerView();

از بین بردن بنر

با روش زیر، هنگام خروج از Activity بنر را از بین ببرید تا در پس زمینه تبلیغ بارگذاری نکند.

  @Override
  protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    tapsellBannerView.destroy();
  }