پیاده سازی تبلیغات VAST

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغگاه (zone) از نوع VAST (پیش نمایشی/preroll) بسازید و zoneId را زمان درخواست و نمایش تبلیغ استفاده کنید.

درخواست و نمایش تبلیغ

برای نمایش تبلیغات VAST لازم است از کتابخانه IMA گوگل استفاده کنید.
مستندات کتابخانه IMA را می‌توانید از این لینک ببینید.

در IMA برای نمایش تبلیغ به ad tag url نیاز دارید. برای این منظور می‌توانید از روش زیر استفاده کنید.

Tapsell.getVastTag(ZONE_ID)

بقیه مراحل پیاده سازی را مطابق مستندات IMA پیش بروید.