پیاده سازی تبلیغات VAST

ساخت تبلیغگاه

ابتدا از پنل تپسل یک تبلیغگاه (zone) از نوع VAST (پیش نمایشی/preroll) بسازید و zoneId را زمان درخواست و نمایش تبلیغ استفاده کنید.

درخواست و نمایش تبلیغ

برای نمایش تبلیغات VAST لازمه از کتابخونه IMA گوگل استفاده کنید.
مستندات کتابخونه IMA را می‌تونید از این لینک ببنید.

در IMA برای نمایش تبلیغ به ad tag url نیاز دارید. برای این منظور می‌توانید از روش زیر استفاده کنید.

Tapsell.getVastTag(ZONE_ID)

بقیه مراحل پیاده سازی را مطابق مستندات IMA پیش بروید.