پلتفرم اندروید تپسل

 • Version
  v 4.5.0
 • Release Date


  تغییرات نسخه‌ها:

  v4.5.0 - 2020/2/17

  • تغییر api در VAST (preroll)
  • تغییر در نسخه gson و حل مشکل بیلد

  v4.4.3-beta - 2020/1/28

  • استفاده از کتابخانه‌های image loader

  v4.4.2 - 2020/1/26

  • برطرف کردن کرش در صورت init نشدن sdk

  v4.4.1 - 2020/1/21

  • رفغ برخی از ایرادات

  v4.4.0 - 2020/1/11

  • بهبود کار با تردها

  v4.4.0-beta - 2019/12/16

  • بهبود کار با تردها
  • بهبود عملکرد تبلیغان آنی و جایزه‌ای
  • تغییر api تبلیغات جایزه‌ای و آنی
  • حل مشکلات اندروید ۱۰
  • حل مشکل تبلیغات کش شده
  • سایر بهبودهای جزئی